Lesy obce Doubravník [3]


Výměra obecního lesa, který patří k Doubravníku dnes, je přibližně 75 ha.

Tyto lesní pozemky byly obci vráceny do užívání v průběhu devadesátých let minulého století. Do té doby na nich hospodařil státní podnik Lesy České republiky.
K tomu Doubravník ještě navíc obhospodařuje dalších 28 ha lesů přidružené obce Křížovice.

Lesy se z větší části rozprostírají přímo kolem obce, vzdálená je pouze parcela "Pustá", která se nachází nad Černvírem poblíž "Báckého mostu" a již zmíněné lesy křížovické.barevné rozlišení podle věkových stupňů
     do 10-ti let          80 a více let

Nejvyšší bod v obecním lese leží v oddělení 131A4 ve výšce 517 m.n.m.(Vinohrad) a nejnižšší - 300 m.n.m. najdeme v oddělení 160A7, což je konec Pasíčky u tunelu na Prudké, kde začíná přírodní rezervace Sokolí skála.

Takže střední nadmořská výška v obecním lese je zhruba 408 m.n.m.hraniční kámen v nejnižším bodě obecního lesa

Průměrná roční teplota v naší oblasti je 7,1°C, množství vodních srážek se pohybuje kolem 600mm za rok a větry jsou nejvíce západní a severozápadní.

Klimatické podmínky jsou tedy pro růst lesa příznivé, ovšem svorová půda na stanovištích je většinou suchá a podzolovaná, s nepatrným obsahem živin - takže přírustky zdaleka nedosahují tabulkových hodnot...

Většina porostů je přesto zařazena v kategorii les hospodářský s dobou obmýtí 80 let, jen Pasíčka a části Vinohradu, které leží na nepříznivém stanovišti spadají do kategorie lesy ochranné.


ochranný les na prudkém svahu Vinohradu

Výkonným orgánem pro správu obecních lesů je starosta obce, členové rady a obecního zastupitelstva.
Technické a organizační věci řeší "správce obecních lesů" v součinosti s odborným lesním hospodářem (OLH), což je Ing. Petr Kunčík.

Ze zákona (Zákon č. 289/1995 Sb.) je obec povina hospodařit podle lesního hospodářského plánu (LHP), který se stejně jako dřív schvaluje na období 10-ti let. V něm je mimo jiné předepsaná maximální výše těžeb a rozsah výchovných zásahů v jednotlivých porostech.

Dále LHP obsahuje ustanovení doporučená a ustanovení závazná, jejichž plnění kontroluje odbor životního prostředí pověřeného městského úřadu. To se týká například druhové skladby nově zakládaných porostů, procento zastoupení melioračních dřevin atd...

Současné zastoupení dřevin - rok 2002:


Smrk ztepilý (Picea abies)23,95ha
Borovice lesní (Pinus sylvestris)12,05ha
Dub zimní (Quercus petraea)8,65ha
Lípa srdčitá (Tilia cordata)6,49ha
Habr obecný (Carpinus betulus)5,98ha
Buk lesní (Fagus silvatica)2,87ha
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)1,75ha
Trnovní akát (Robinia pseudacacia)1,59ha
Modřín opadavý (Larix decidua)1,52ha
Bříza bělookorá (Betula pendula)1,42ha
Jedle bělokorá (Abies alba)0,42ha
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)0,11ha


Jestliže se vrátíme k údajům z předešlého článku, vidíme, jak se za půl století skladba dřevin změnila.
Plocha na níž roste smrk, se zdvojnásobila, borovice si polepšila o třetinu, zato jedlí rapidně ubylo.

Ale, abychom si rozuměli, v lese nelze pěstovat dřeviny jen tak, podle vlastního uvážení. Nad skladbou porostů totiž bdí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL, ale to už by přesáhlo zaměření tohoto článku.


Petr Koukal