USNESENÍ 02-2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  5. února 2004


Přítomno: 12 zastupitelů


  1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
  2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za rok 2003.
  3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření HČ obce za rok 2003.
  4. ZO schvaluje smlouvu o dočasném užívání pozemků, uzavřenou mezi obcí Doubravník a panem Petrem Vorlem.
  5. ZO schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v domu s pečovatelskou službou, uzavřenou mezi obcí Doubravník a Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.
  6. ZO schvaluje příspěvek na autobusovou linku pro pana Hejzlara ve výši 1.000,- Kč na rok 2004.
  7. ZO schvaluje snížení ročního příspěvku obce na "Konto Jitka" z původních 10 tis. Kč na 5 tis. Kč a to s účinností od roku 2004.
  8. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 5. února 2004


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta