USNESENÍ 03-2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  18. března 2004


Přítomno: 13 zastupitelů


  1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
  2. ZO schvaluje kolektivní smlouvu uzavřenou mezi kolektivem zaměstnanců a obcí Doubravník na rok 2004.
  3. ZO schvaluje finanční příspěvek obce Doubravník na opravu vitráží oken kostela Povýšení sv. Kříže ve výši 6.500,- Kč pro rok 2004.
  4. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 18. března 2004


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta