USNESENÍ 04-2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  29. dubna 2004


Přítomno: 13 zastupitelů


 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za 1-3 2004.
 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření HČ obce za 1-3 2004.
 4. ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. 01950021 uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí ČR a obcí Doubravník.
 5. ZO schvaluje Územní plán obce Doubravník - viz. příloha č.1 k usnesení zastupitelstva obce o schválení Územního plánu obce Doubravník.
 6. ZO schvaluje změnu - zvýšení rozpočtu obce na rok 2004 o částku 477 tis. Kč a 413 tis. Kč - úhrada neinvestičních nákladů pro ZŠ Doubravník.
 7. ZO schvaluje převzetí pozemku p.č. 1824 o výměře 949 m² do majetku obce Doubravník.
 8. ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zabezpečení svozu komunálního odpadu pro rok 2004.
 9. ZO schvaluje prodej buldozeru S 100 za cenu šrotu.
 10. ZO pověřuje starostu obce k jednání se s.d. Jednota Velké Meziříčí ohledně nájmu pozemku.
 11. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 29. dubna 2004


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta
OBEC DOUBRAVNÍKč.j.: 112/2004

Na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci obec Doubravník vypracovala

Přílohu č. 1 k Usnesení zastupitelstva obce Doubravník
o schválení územního plánu obce
DOUBRAVNÍK


Část I.

Zastupitelstvo obce Doubravník schvaluje pro katastrální území Doubravník a Křížovice na základě doporučujícího stanoviska Krajského úřadu kraje Vysočina odboru územního plánování a stavebního řádu č.j. KUJI5374/2003OUP-Mal, KUJI0056FFB ze dne 1.4.2004 dle § 26 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů Územní plán obce Doubravník, vypracovaný firmou ATELIER AVM, spol. s r.o., Husova 8a, 602 00 Brno.

Ve výsledném návrhu byly respektovány i reálné připomínky a námitky právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, a občanů.


Část II.

Zastupitelstvo obce Doubravník schvaluje v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vymezení závazné části Územního plánu obce Doubravník a veřejně prospěšné stavby obsažené v závazné části ve formě regulativů Územního plánu obce Doubravník.


Část III.

Zastupitelstvo obce Doubravník rozhoduje o námitkách podaných k návrhu řešení Územního plánu obce Doubravník takto:

 1. Vladimír Jambor, Doubravník 35 č.j. 655/2003 ze dne 10.10.2003
  Vznesl požadavek, aby pozemky p.č. 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1194/1, 1194/2 a 1194/4 - vše v katastrálním území Doubravník byly v Územním plánu obce Doubravník zařazeny do rozvojových ploch pro bydlení.
  Vyhodnocení:
  Předmětné pozemky nemohou být zařazeny do ÚPD jako rozvojové plochy pro bydlení z důvodu, že se nacházejí v území, kde je registrován regionální biokoridor


 2. Irena a Jiří Havlíčkovi, Doubravník 309 č.j. 718/2003 ze dne 10.11.2003
  Vznesli požadavek, aby pozemek p.č. 1190/15 v katastrálním území Doubravník byl v Územním plánu obce Doubravník zařazen do rozvojových ploch pro bydlení.
  Vyhodnocení:
  Požadavek vlastníků pozemku je možno řešit až v rámci zpracování změny Územního plánu obce Doubravník.


Část IV.

Zastupitelstvo obce Doubravník ukládá:

 1. Starostovi obce v souladu s § 30 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky v území, na základě kterých byl Územní plán obce Doubravník schválen. V případě změny podmínek pak podat návrh zastupitelstvu obce Doubravník na pořízení změny Územního plánu obce Doubravník.
 2. Všem svým členům a všem zaměstnancům Obecního úřadu Doubravník:
  a) seznámit se s obsahem Územního plánu obce Doubravník,
  b) respektovat jeho vyhlášenou závaznou část,
  c) řídit se směrnou částí této územně plánovací dokumentace.
V Doubravníku, 29. dubna 2004


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta