USNESENÍ 06-2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  10. června 2004


Přítomno: 12 zastupitelů


  1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
  2. ZO schvaluje závěrečný účet dle přiloženého finančního hospodaření obce Doubravník za rok 2003 a schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku roku 2003 ve výši 106.781,74 Kč z účtu 93100 na účet 93200 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.
  3. ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Doubravník za rok 2003.
  4. ZO schvaluje poskytování cestovních náhrad, sazeb stravného a sazeb základních nákladů za používání silničních motorových vozidel dle vyhlášky č. 449/2003 Sb.
  5. ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce Doubravník na rok 2004 dle přílohy "Rozpočtové opatření - červen" ze dne 9.6.2004.
  6. ZO schvaluje platové výměry členům zastupitelstva obce Doubravník s účinností od 1.5.2004 na základě nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v platném znění.
  7. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 10. června 2004


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta