USNESENÍ 09-2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  9. září 2004


Přítomno: 11 zastupitelů


 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
 2. ZO schvaluje zprávy o hospodaření obce Doubravník k 30.6. a 31.8.2004.
 3. ZO schvaluje zprávy o hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník k 30.6. a 31.8.2004.
 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce Doubravník k 31.8.2004 dle předloženého návrhu.
 5. ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 63 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, podle níž budou orgány města Tišnova vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích) v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona o přestupcích a zvláštních zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, k jejichž projednávání jsou příslušné orgány obcí, pro orgány obce Doubravník, s platností na dobu neurčitou.
 6. ZO schvaluje svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce společně s veřejnou schůzí obyvatel ve věci připojení obce Doubravník na Vírský oblastní vodovod.
 7. ZO schvaluje dodatek č.2 nájemní smlouvy mezi obcí Doubravník a VOV,s.m.o.
 8. ZO schvaluje návrh podoby praporu obce Doubravník ve variantě č.I, předložené panem Ladislavem Pokorným.
 9. ZO schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení obecních symbolů, uzavřenou mezi obcí Doubravník a panem Ladislavem Pokorným. Předmětem smlouvy je zhotovení návrhu obecního praporu a zpracování podkladů pro heraldickou komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 10. ZO schvaluje nájem části obecního pozemku p.č. 326 v katastrálním území Křížovice paní Stanislavě Macháčkové na dobu 15 let za symbolické nájemné 1,- Kč/rok. Návrh nájemní smlouvy bude předložen ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce Doubravník.
 11. ZO schvaluje vrácení poplatků za stočné za rok 2004 majitelům nemovitostí, kteří tento poplatek již uhradili a kteří nemají možnost připojení na veřejnou kanalizaci.
 12. ZO neschvaluje návrh pana sochaře Bortlíka na zhotovení pamětní desky Leopoldu Mazáčovi a její umístění na budově základní školy v Doubravníku.
 13. Zastupitelstvo obce Doubravník bere na vědomí výsledek kontroly Finančního úřadu Žďár nad Sázavou, týkající se zřízení chráněného pracoviště na Obecním úřadě Doubravník.
 14. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 9. září 2004


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta