USNESENÍ 09-2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  25. září 2003


Přítomno: 13 zastupitelů


 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za 1-8/2003.
 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření HČ obce Doubravník za 1-8/2003.
 4. ZO schvaluje zvýšení poplatků za pronájem hrobů na návrh finančního výboru s účinností od 1.1.2004 následovně:
  • poplatek za jednohrob 100,- Kč/rok
  • poplatek za dvojhrob 150,- Kč/rok
  • poplatek za trojhrob 200,- Kč/rok
  Poplatek za pronájem hrobu lze zaplatit maximálně na dva roky dopředu.
 5. ZO schvaluje s okamžitou platností financování kanalizačních přípojek k soukromým nemovitostem takto:
  • náklady na vyřazení septiku či jímky z provozu hradí obec
  • náklady na vyvezení septiku hradí majitel; vyvezení septiku si zajistí majitel nebo zprostředkuje obec - v tomto případě majitel nahradí uskladnění odpadu na ČOV
  • kanalizační přípojku na soukromém pozemku hradí v plném rozsahu majitel nemovitosti
  • veřejnou část kanalizační přípojky (od kanalizačního sběrače po hranici soukromého pozemku) hradí obec
 6. ZO schvaluje úpravu - zvýšení rozpočtu obce Doubravník na rok 2003:
  • o částku 5.000,- Kč - účelová dotace určená na realizaci Státní informační politiky ve vzdělání (UZ 33245)
  • o částku 176.100,- Kč - doplatek dotace na kanalizaci Horní Rakovec od SFŽP ČR (UZ 90578)
  • o částku 10.992,- Kč - účelová dotace na podporu změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků (UZ 29012)
  • o částku 1.200,- Kč - příspěvek na pohotovost a odbornou přípravu JPO obce Doubravník
  • o částku 7.000,- Kč - účelová dotace určená na realizaci Státní informační politiky ve vzdělání (UZ 33245)
  • o částku 125.000,- Kč - dotace v rámci POV - oprava bytového domu č.p. 155 (UZ 17032)
  • o částku 44.000,- Kč - dotace v rámci POV - úhrada úroků z úvěru na plynofikaci obce (UZ 17032)
 7. ZO schvaluje na základě požadavku ředitelky Základní školy Doubravník zvýšení stravného ve školní jídelně takto:
  • přesnídávka 6,- Kč
  • oběd MŠ 15,- Kč
  • oběd ZŠ 1-4 třída 17,- Kč
  • oběd ZŠ 5 třída + dospělí 19,- Kč
 8. ZO schvaluje prodej pozemků p.č.st. 487 (158 m²) a p.č. 1762/6 (178 m²), vše v k.ú. Doubravník za cenu 40,- Kč/m² s.p. Lesy České republiky
 9. ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 1840/1 (485 m²) a p.č. 1845/2 (20 m²), vše v k.ú. Doubravník za cenu 40,- Kč/m² manželům Chovancovým.
 10. ZO schvaluje návrh rady obce, aby starosta obce pan Zdeněk Kundrata vykonával svoji funkci jako uvolněný funkcionář s účinností od 1.listopadu 2003.
 11. ZO schvaluje návrh rady obce na okamžité zrušení pracovní pozice vedoucího Hospodářské činnosti obce Doubravník.
 12. ZO schvaluje ceník palivového dřeva z obecních lesů, platný od 1.10.2003 dle návrhu rady obce a to následovně:
  • měkké dřevo 350,- Kč/prm, samovýroba 100,- Kč/prm
  • tvrdé dřevo 400,- Kč/prm, samovýroba 160,- Kč/prm
  • doprava malotraktorem 60,- Kč/prm
  • manipulace se dřevem 40,- Kč/prm
  • ostatní doprava cena dohodou.
 13. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 25. září 2003


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta