USNESENÍ 11-2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  6. listopadu 2003


Přítomno: 12 zastupitelů


  1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
  2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za 1-9 2003.
  3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření HČ obce za 1-9 2003.
  4. ZO souhlasí s převodem pečovatelské služby na obec Doubravník s termínem zahájení činnosti od 1.1.2004 a dále souhlasí s bezúplatným převodem movitého majetku na zajištění provozu pečovatelské služby.
  5. ZO pověřuje starostu obce k projednání smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou.
  6. ZO schvaluje změnu - zvýšení rozpočtu obce na rok 2003 o částku 245 tis. Kč - úhrada neinvestičních nákladů pro ZŠ Doubravník.
  7. ZO ruší prodej pozemku p.č. 1840/1 (485 m²) v k.ú. Doubravník, schválený usnesením ZO dne 25.9.2003, z důvodu, že jeho prodej byl schválen již usnesením ZO dne 22. dubna 1999.
  8. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 6. listopadu 2003


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
-------------------
Josef Vojta
místostarosta