OZV-1/2004


Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

o závazné části územního plánu obce Doubravník


Zastupitelstvo obce Doubravník na základě schváleného územního plánu obce Doubravník vyhlašuje, dle ustanovení § 10 a § 84 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou je vymezena závazná část územního plánu


OBSAH:


ČÁST I.

1. REGULATIVY

1.2. Účel regulativů:
1.3. Rozsah platnosti:
1.4. Vymezení pojmů:


ČÁST II.

2. ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

2.1. Prostorové uspořádání území sídla
2.2. Urbanistická koncepce
2.3. Funkční využití ploch
2.3.1. Plochy (zóny) pro bydlení:
2.3.2. Plochy (zóny) pro občanské vybavení
2.3.3. Plochy (zóny) sportu a rekreace:
2.3.4. Plochy (zóny) výrobní:
2.3.5. Plochy (zóny) technické vybavenosti a dopravy
2.3.6. Plochy (zóny) urbanizované zeleně a veřejných prostranství.
2.3.7. Plochy (zóny) zemědělské produkce(neurbanizované území)
2.3.8. Plochy (zóny) zeleně lesní (neurbanizované území)
2.3.9. Plochy (zóny) zeleně krajinné (neurbanizované území)
2.3.10. Vodní plochy a toky
2.4. Limity využití území
2.4.1. Prostorové limity využití území
2.4.2. Ochrana památek a kulturních hodnot2
2.4.3. Ochrana přírodních hodnot
2.4.4. Ochrana přírodních zdrojů
2.4.5. Ochranná a bezpečnostní pásma
2.4.6. Ochrana proti záplavám
2.5. Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace
2.5.1. Veřejně prospěšné stavby
2.5.2. Veřejně prospěšná opatření
2.5.3. Asanační opatření
2.6. Zásady péče o životní prostředí
2.6.1. Ochrana ovzduší
2.6.2. Ochrana čistoty vod
2.6.3. Ochrana proti hluku
2.6.4. Likvidace odpadů
2.6.5. Ochrana genofondu:


ČÁST III.

3. SMĚRNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

3.1. Směrná velikost obce
3.2. Podmínky využití území6


ČÁST IV.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Zásady a pokyny pro zpracování následné územně plánovací dokumentace
4.2. Návrh lhůt aktualizaceÚČINNOST


ČÁST I.


1. REGULATIVY


1.2. Účel regulativů:

Hlavním účelem regulativů je definovat obecně základní požadavky na utváření fungujícího sídla esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelné uspořádání a esteticky hodnoty krajiny a osídlení za účelem vytváření trvale udržitelného rozvoje umělého a přírodního prostředí

Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů, obsahující závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

1.3. Rozsah platnosti:

1. Regulativy platí na správním území obce Doubravník, které je identické s k.ú. Doubravník a Křížovice.
2. Podle regulativů, které jsou základem vyhlášky, postupují subjekty působící v územním plánování a rozhodování, tzn. orgány státní správy i samosprávy, projektanti, právnické a fyzické osoby podílející se na funkčním využití a stavební činnosti území a na rozhodování o jeho změně.
3. Orgán, který schvaluje územně plánovací dokumentaci bude sledovat její aktuálnost a zda se nezměnili podmínky, na základě kterých byla dokumentace schválena. Pokud dojde k výraznějším územním nebo politickým změnám, pokud se vyskytnou soukromé iniciativy nebo iniciativy společenského významu, lze na základě podnětů dotčených stran, orgánů, organizací, občanů nebo obce, provést její aktualizaci.
4. Nedílnou součástí vyhlášky je dokumentace zhotovena firmou Atelier AVM, s.r.o., Husova 8a, Brno, opatřena schvalovací doložkou

1.4. Vymezení pojmů:

Vyhláška stanoví podmínky pro umisťování a povolování jednotlivých druhů staveb, jejich změn a změn jejich užívání, vymezených podle užitných funkcí obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Pro jednoznačnost výkladu územního plánu se na území obce rozlišují z hlediska funkčního využití :
Ř plochy monofunkční a polyfunkční, z hlediska zastavitelnosti
Ř území urbanizovaná (která můžou být stabilizovaná nebo rozvojová) a území neurbanizovaná.

1. Monofunkční plochy jsou určeny pro jednu stanovenou funkci, která vylučuje využití pro jiné účely.
2. Polyfunkční plochy jsou určeny pro více stanovených funkcí s vymezením přípustných a nepřípustných staveb a zařízení.
3. Urbanizované území tvoří zde vyjmenované funkční plochy a v grafické části územního plánu na výkresu č. 4. ″Funkční využití sídla″ území vymezené hranicí zastavěného a zastavitelného území.
4. Neurbanizované území tvoří zde vyjmenované funkční plochy a v grafické části územního plánu na výkresu č. 2. ″Hlavní výkres″ a výkresu č. 4. ″Funkční využití sídla″, území situováno mimo současně zastavěné a zastavitelné území.
5. Stabilizované území je území a plochy jejichž funkční i prostorové uspořádání nebude měněno.
6. Rozvojové území je současně neurbanizované území a plochy, které územní plán určuje ke změně funkčního a prostorového uspořádání. Plochy návrhové jsou plochy, které mohou být realizované v časovém horizontu platnosti územního plánu obce.
7. Plochy rezervní (výhledové) nejsou v žádném případě součástí návrhové části tohoto dokumentu (rozvojového území). Jsou zakresleny pouze informativně, jako záměry, které lze realizovat při změnách tohoto územního plánu, nebo při pořízení územního plánu nového.
8. Regulační plocha je území vymezené územním plánem na které se vztahují shodné regulativy využití.
9. Limitem a ochranným režimem se rozumí zákonem, nebo jiným obecně platným předpisem, určená prostorová, hygienická nebo bezpečnostní mezní hodnota, kterou nelze překročit. Limity a ochranné režimy určují zvláštní režim v dotčeném území a u dotčených činností.
10. Přípustné činnosti jsou, kromě činností základních, činnosti obvyklé, bez negativního dopadu na dominantní funkci.
11. Podmíněně přípustné činnosti nejsou součásti činností dominantních, ani v území obvyklých, ale v jednotlivých případech je možné je povolit. O přípustnosti těchto činností rozhoduje stavební úřad v rámci příslušného řízení dle stavebního zákona
12. Nepřípustné činnosti jsou činnosti, které nesplňují podmínky dané obecně platnými předpisy, nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navrženými. Jsou to stavby které kapacitou polohou a účelem odporují charakteru předmětné lokality nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí
13. Drobnou chovatelskou činností se rozumí chov drobných hospodářských zvířat, neděje-li se tak podnikatelským způsobem.
14. Drobnou pěstitelskou činností se rozumí nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny
15. Drobnou výrobní činností se rozumí výroba netovární povahy.
16. Nerušícími službami a výrobou se rozumí takové činnosti které neomezují, neobtěžují a neohrožují životní prostředí a pohodu sousedních obyvatel nad míru obvyklou a přípustnou

ČÁST II.

2. ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ


2.1. Prostorové uspořádání území sídla

1. Zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území obce by měla být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku. Na vnějších okrajích obce nelze realizovat zástavbu bez pozemku, koeficient zastavění v těchto částech obce je max. 0,2 (počet m2 zastavěné plochy na m2 pozemku)
2. Všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny veřejnou zelení, rozsah a funkční typ bude upřesněn podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územním rozhodnutím.

2.2. Urbanistická koncepce

Pro urbanistickou koncepci rozvoje obce Doubravník včetně ochrany obrazu obce a krajiny platí následující závazná rozhodnutí:
1. Sídla Doubravník a Křížovice budou rozvíjena jako souvisle zastavěné území, ve volné krajině není povolena výstavba.
2. Prostorové a funkční uspořádání bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sídla a historicky cenné objekty a kulturní památky.
3. Udržovat a rozvíjet identitu Doubravníka jako kulturně- historicky a památkově významného místa.
4. Udržovat a rozvíjet identitu sídla s převažující obytnou složkou a rozvíjet zastoupení složky rekreační a výrobní.
5. Respektovat historický střed obce - umísťovat zde zařízení občanské vybavenosti.
6. Obytná zástavba- zaplnění volných ploch, převážně v současně zastavěném území a v jeho bezprostředním okolí formou individuální rodinné výstavby. Maximální podlažnost obytných staveb je 2 NP. Charakter staveb v této zóně musí být v souladu s tradičním venkovským rázem sídla.
7. Občanská vybavenost - zachování současné úrovně služeb s možným dalším rozvojem určeným vývojem trhu. Maximální podlažnost staveb je 2 NP. Charakter staveb v této zóně musí být v souladu s tradičním venkovským rázem sídla.
8. Stávající sakrální stavby musí být respektovány.
9. Výrobní plochy - rozvoj funkční složky řemeslné a nerušící průmyslové výroby v obci na rozvojových a transformačních plochách. Útlum živočišné velkovýroby. Charakter staveb v této zóně musí být v souladu s tradičním venkovským rázem sídla.sídla.
10. Sport a rekreace - zachování a údržba současných zařízení a další rozvoj této funkční složky
11. Rekreační chaty - uchování současného rozsahu zóny, šíření této zóny je vyloučeno.
12. Technická infrastruktura - zachování současné úrovně obsluhy a rozvoj na rozvojových plochách. Charakter staveb v této zóně musí být v souladu s tradičním venkovským rázem sídla.
13. Vodní plochy - hájit stávající systém vodotečí a přirozených vodních ploch
- udržovat přirozený stav břehů vodotečí, provádět potřebné revitalizace
14. Doprava - ponechání základní sítě krajských silnic v obci, bez podstatných úprav
- zachování a úprava stávající sítě místních komunikací
- vybudování potřebných veřejných a účelových komunikací
- doplnění sítě pěších cest a cyklistických stezek
- zařadit komunikaci Skorotice - Křížovice do sítě státních silnic.

2.3. Funkční využití ploch

Řešené území se člení na plochy:
- urbanizované, které tvoří území současně zastavěné a území zastavitelné dle návrhu tohoto dokladu
- neurbanizované, které tvoří všechny ostatní plochy mimo urbanizované a liniové stavby infrastruktury, vyjímečně stavby jiné.

Na plochách urbanizovaných platí následující podmínky využití území:
-zachovat současný obraz obce, respektováním historické urbanistické struktury, výškové hladiny současné zástavby a současných dominant v obci
- hájit stávající přírodní hodnoty v území a vytvářet nové
- urbanizované území rozvíjet prostorově souvisle, s přímou návazností na stávající strukturu.

V některých případech může dojít k prolínání neurbanizovaných ploch s plochami urbanizovanými a obráceně. Je to zejména případ zóny zemědělské půdy a zóny vodních ploch, vyskytující se v urbanizovaném území. Dále je to případ zóny tech. infrastruktury vyskytující v území neurbanizovaném. V těchto případech platí podmínky pro jednotlivé zóny.

2.3.1. Plochy (zóny) pro bydlení:

Funkční regulativy:

Br - bydlení v rodinných domcích
- dominující - bydlení v rodinných domcích
- přípustné - bydlení v bytových domech, individuální rekreace v rekonstruovaných objektech, agroturistika, maloobchod, nekapacitní veřejné stravování a ubytování a menší administrativa. Pro nebytové účely je možné použít pouze část objektu. V objektu musí zůstat alespoň jedna bytová jednotka
- podmíněně přípustné - nutná technická zařízení, drobné řemeslné a výrobní služby, nerušící drobné provozy, drobná chovatelská činnost.
- nepřípustné - rekreační chaty, koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroby, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

Bd - bydlení v bytových domech
- dominující - bydlení v bytových domech
- přípustné - maloobchod, nekapacitní veřejné stravování a ubytování, menší sportovní plochy a menší administrativa. Pro nebytové účely je možné využít celý objekt.
- podmíněně přípustné - bydlení ve vícebytových domech, školství a předškolská zařízení, sport, tělovýchova, místní správa, sociální péče, zdravotnictví, kulturní zařízení, nutná technická a dopravní zařízení, drobné řemeslné a výrobní služby, nerušící drobné provozy, drobná chovatelská činnost.
- nepřípustné - rekreační chaty, koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroby, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

Bo - bydlení a občanská vybavenost
- dominující - bydlení ve vícebytových rodinných domech, maloobchod, nekapacitní veřejné stravování a ubytování, menší sportovní plochy a menší administrativa. Pro nebytové účely je možné využít celý objekt.
- přípustné - školství a předškolská zařízení, sport, tělovýchova, místní správa, sociální péče, zdravotnictví, kulturní zařízení, bydlení v rodinných domcích, agroturistika, individuální rekreace v rekonstruovaných objektech
- podmíněně přípustné - nutná technická a dopravní zařízení, drobné řemeslné a výrobní služby, nerušící drobné provozy, drobná chovatelská činnost.
- nepřípustné - rekreační chaty, koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroby, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

U soukromých zemědělců a řemeslníků je provozování jejich výroby vymezeno velikostí jejich pozemku. Vliv hospodaření, živočišné a řemeslné výroby nesmí negativně ovlivňovat okolní objekty hygienické ochrany.

2.3.2. Plochy (zóny) pro občanské vybavení

Ox - občanská vybavenost komerční
Funkční regulativy:
- dominující - obchod, veřejné stravování a ubytování a sběrny služeb, agroturistika.
- přípustné - veřejná správa a samospráva, církevní stavby, administrativa, školství, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, bydlení v objektech kde je provozována funkce dominující, zeleň
- podmíněně přípustné - bydlení, řemesla a služby, nezávadná výroba, nutná technická a dopravní zařízení.
- nepřípustné - koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroba, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

Oa - ústřední sídelní funkce
Funkční regulace:
- dominující- ústřední sídelní funkce, obecní úřad, církevní a kulturní zařízení.
- přípustné činnosti - zařízení sloužící bezprostřední obsluze území ( parkoviště, infrastruktura), plochy zeleně, ostatní občanská vybavenost, komerčního i nekomerčního typu, prodejny, pohostinství, ubytování.
- podmíněně přípustné - bydlení, pokud se jedná o přímou spojitost s provozem občanské činnosti.
- nepřípustné - všechny ostatní činnosti, zejména výroba jakéhokoliv druhu a jiné činnosti ohrožující životní prostředí.

Oc - církevní zařízení
Funkční regulativy:
- dominující - církevní stavby
- přípustné - zeleň
- podmíněně přípustné - kulturní a sociální zařízení
- nepřípustné - všechny ostatní činnosti, zejména výroba, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

Oš - školská zařízení
Funkční regulativy:
- dominující - školství
- přípustné - veřejná správa a samospráva, církevní stavby, kultura, administrativa
- podmíněně přípustné - administrativa, bydlení, nutná technická zařízení, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení
- nepřípustné - koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroba, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

Op - sociální péče
Funkční regulativy:
- dominující - objekty sociální péče
- přípustné - veřejná správa a samospráva, administrativa, zdravotnická zařízení, veřejné stravování.
- podmíněně přípustné - bydlení, nutná technická a dopravní zařízení, obchod a sběrny služeb
- nepřípustné - koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroba, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.
Os - spolková zařízení
Funkční regulativy:
- dominující - objekty využívané spolky
- přípustné - veřejná správa a samospráva, administrativa, zdravotnická a sociální zařízení, obchod a sběrny služeb
- podmíněně přípustné - bydlení, řemesla a služby, nezávadná výroba, nutná technická a dopravní zařízení.
- nepřípustné - koncentrovaná živočišná výroba, průmyslová výroba, služby s negativním dopadem na ŽP, kapacitní sklady, skládky.

2.3.3. Plochy (zóny) sportu a rekreace:

Sh - sportovní zařízení
Funkční regulativy:
- dominující - činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.
- přípustné - zařízení sloužící bezprostřední obsluze území ( parkoviště, infrastruktura), plochy zeleně.
- podmínečně přípustné - zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací, bydlení pro správce areálu.
- nepřípustné - všechny činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají. Jedná se zejména o výrobu a pěstitelskou činnost.

Rch - individuální rekreace
Funkční regulativy:
- dominující a přípustné- využití pro individuální rekreaci s možností vybudování oplocení.
- podmínečně přípustné- zařízení technické infrastruktury určené k bezprostřední obsluze území.
- nepřípustné - všechny ostatní činnosti, děje a zařízení.

Rz - rekreační zařízení
Funkční regulativy:
- dominující - rekreační středisko, sportovní zařízení.
- přípustné - zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací, plochy zeleně.
- podmínečně přípustné - zařízení sloužící bezprostřední obsluze území ( parkoviště, infrastruktura), bydlení pro správce areálu.
- nepřípustné - všechny činnosti, děje a zařízení, které narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají. Jedná se zejména o výrobu a pěstitelskou činnost.

2.3.4. Plochy (zóny) výrobní:

Funkční regulativy:
Vs - výrobní služby, podnikatelské aktivity
- dominující - zemědělská výroba, výrobní služby, sklady a zařízení velkoobchodu
- přípustné - maloobchod, administrativa,
- podmíněně přípustné - veřejné stravování, zábavní a veletržní zařízení, byty pro majitele, nebo osoby zajišťující dohled provozů.
- nepřípustné - ubytování, bydlení, státní správa a samospráva, školství, zdravotnictví a sociální péče, kultura a sport.

Vp - výroba průmyslová
- dominující - průmyslová výroba, výrobní služby, sklady a zařízení velkoobchodu
- přípustné - maloobchod, administrativa,
- podmíněně přípustné - veřejné stravování, zábavní a veletržní zařízení, byty pro majitele, nebo osoby zajišťující dohled provozů.
- nepřípustné - ubytování, bydlení, státní správa a samospráva, školství, zdravotnictví a sociální péče, kultura a sport.

Vz - Výroba zemědělská
- dominující - zemědělská výroba, výrobní služby, řemesla, malokapacitní sklady
- přípustné - maloobchod, administrativa,
- podmíněně přípustné - větrná elektrárna, veřejné stravování, zábavní zařízení, byty pro majitele, nebo osoby zajišťující dohled provozů.
- nepřípustné - ubytování, bydlení, státní správa a samospráva, školství, zdravotnictví a sociální péče, kultura a sport

2.3.5. Plochy (zóny) technické vybavenosti a dopravy

Zvláštním případem území jsou území pro technickou vybavenost sloužící pro umisťování zařízení technické infrastruktury a zařízení dopravní místního a nadmístního významu a území dopravní vybavenosti, jimiž se rozumí dopravní plochy pro umístění činností, dějů a zařízení výlučně dopravních v uzavřených areálech.

Funkční regulativy:
Tz - vodní zdroj
Tv - ostatní zařízení vodáren
Tčov - čistička odpadních vod
Db - benzinová čerpací stanice
Dž - plochy železnice

- dominující - objekty technické vybavenosti a dopravních zařízení
- přípustné - vegetační úpravy
- podmíněně přípustné - maloobchod, pohostinství, nutná administrativa a bydlení.
- pro umísťování garážových, odstavných a parkovacích ploch platí následující podmínky:
§ povolena jsou ve všech stavebních plochách, pokud není v regulačních podmínkách stanoveno jinak
§ v zóně obytné, sportovní a rekreační je možné umisťovat parkovací, odstavná stání a garáže pouze pro potřebu vyvolanou bezprostředním užíváním území.
§ v zóně obytné jsou nepřípustná parkovací, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy. Výjimečně je povoleno odstavné nebo garážové stání nákladních automobilů nebo autobusů na pozemku soukromého podnikatele; aktivity spojené s jejich provozem nesmí zatěžovat životní prostředí a obtěžovat okolní obyvatele.
- nepřípustné - sport a rekreace, školství, zdravotnictví, sociální péče, výroba.

Zařízení pro technickou vybavenost je možné umístit, kromě zóny technické vybavenosti, též v ostatních funkčních zónách, pokud v regulativech příslušné zóny není uvedeno jinak. Zařízení nesmí narušovat životní prostředí a obtěžovat obyvatele dotčeného území.

Pozemky, po kterých jsou vedeny stávající sítě, pokud jsou veřejné, veřejnými musí zůstat. Nové trasy musí být vedeny přednostně po veřejných pozemcích a tyto pozemky veřejnými musí zůstat. Vymezení ploch pro navržená technická zařízení je limitujícím faktorem pro využití navržených ploch.
2.3.6. Plochy (zóny) urbanizované zeleně a veřejných prostranství.

Zóna zeleně v urbanizovaném území slouží k uchování hodnot životního prostředí a zajišťuje pohodu obyvatel uvnitř sídla. Veřejná prostranství, plochy mimo plochy dopravní, slouží pro pohyb a pobyt obyvatel a pro vedení inženýrských sítí.

Zv - veřejná zeleň

Funkční regulativy:
- dominující - nezpevněné ozeleněné plochy, sadovnické úpravy
- přípustné - pomníky a sousoší, pěší a cyklistické komunikace, účelové komunikace související s obhospodařováním pozemku, vodní plochy, zahradní domky, besídky, altánky.
- podmíněně přípustné - nezbytná zařízení technické infrastruktury
- nepřípustné - všechny ostatní neuvedené činnosti.

Pv - veřejná prostranství

Funkční regulace:
- dominující - prostor pro pěší pohyb obyvatel, zpevněný povrch, urbánní inventář
- přípustné činnosti-, sakrální stavby, zastávky autobusů s přístřeškem, besídky a altánky
- podmíněně přípustné - výstavba nezbytné technické vybavenosti , drobných staveb a vodních prvků.
- nepřípustné - všechny ostatní funkce a činnosti, zejména jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.


Zh - hřbitovy

Funkční regulativy:
- dominující - hřbitov
- přípustné - pěší komunikace, účelové komunikace související s obhospodařováním pozemku, stavby související s provozem hřbitova, nezpevněné ozeleněné plochy, sadovnické úpravy
- podmíněně přípustné - nezbytná zařízení technické infrastruktury
- nepřípustné - všechny ostatní neuvedené činnosti.2.3.7. Plochy (zóny) zemědělské produkce(neurbanizované území)

Funkční regulativy:

Po - Orná půda
Ps - Sady, drobná držba, zahrady
Pt - Trvale zatravněné plochy
- dominující - ZPF- využití dle kultury a pokynů ÚSES.
- přípustné - pěší, cyklistické a účelové komunikace
- podmíněně přípustné - zatravnění části orné půdy,
dělení větších ploch orné půdy zatravněnými pásy, sítě technické infrastruktury, jejichž trasa je zakreslena v grafické části tohoto dokumentu a ostatní nezbytné sítě technické infrastruktury místního charakteru.
- stavby spojené s obhospodařováním pozemku
- nepřípustné- změna kultury u trvale zatravněných ploch na ornou.


Regulace využití dle zón:
I. Rovinné a mírně svažité pozemky, sklon do 7°, nejsou přítomny rušivé projevy jako eroze, průsak reziduí z umělých hnojiv. Zóna intenzivní zemědělské výroby, bez regulačních opatření, lze intenzivně využívat.
II. Pozemky nivních poloh v okolí vodních toků s nebezpečím průsaků reziduí z umělých hnojiv. Zóna s regulací průmyslových hnojiv. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy.
III. Svažité pozemky, sklon nad 7°, hrozí poškození erozí. V zóně je nutno vyřešit protierozní opatření. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy.
IV. Pozemky z různých důvodů nevhodné pro intenzivní zemědělskou prvovýrobu. V současné době extenzivní způsob hospodaření. Plochy musejí zůstat trvale zatravněné.

2.3.8. Plochy (zóny) zeleně lesní (neurbanizované území)

Zl - lesy obecně

Funkční regulativy:
- dominující - lesní půdní fond
- přípustné - pěší, cyklistické a účelové komunikace
- podmíněně přípustné - stavby spojené s obhospodařováním pozemku, sítě technické infrastruktury, jejichž trasa je zakreslena v grafické části tohoto dokumentu a ostatní nezbytné sítě technické infrastruktury místního charakteru.
- regulace - hospodaření omezeno zájmy ochrany přírody,


2.3.9. Plochy (zóny) zeleně krajinné (neurbanizované území)

Jsou to zejména meze, skalky, remízky a břehy toků a rybníků. Slouží pro zachování ekologické stability v území s intenzivní zemědělskou produkcí a zachování rázu krajiny.

Zk - zeleň krajinná obecně

Funkční regulativy:
- dominující - rozptýlená zeleň, břehové porosty
- přípustné - pěší, cyklistické a účelové komunikace
- podmíněně přípustné - stavby spojené s obhospodařováním pozemku, sítě technické infrastruktury, jejichž trasa je zakreslena v grafické části tohoto dokumentu a ostatní nezbytné sítě technické infrastruktury místního charakteru.
- regulace - nutno dodržovat a doplňovat dle návrhu ÚSES, nutno
obnovit břehové porosty podél toků.


2.3.10. Vodní plochy a toky

Zahrnuje plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupovou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území.

Vo - vodní plochy
Funkční regulace:
- dominující - vodní plochy
- přípustné - činnosti a zařízení související s vodohospodářstvím, rybářstvím a rekreací ( stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma)
- podmíněně přípustné - činnosti související se zelení krajinnou, sítě technické infrastruktury, jejichž trasa je zakreslena v grafické části tohoto dokumentu a ostatní nezbytné sítě techn. Infrastruktury místního charakteru
- nepřípustné - všechny činnosti ostatní.

2.4. Limity využití území

2.4.1. Prostorové limity využití území

1. Z hlediska prostorové kompozice jsou pro zástavbu v obci limitující hranice současně zastavěného území a nové hranice zastavitelného území, ostatní pozemky je, až na vyjímky uvedené v regulačních podmínkách, možno považovat za nezastavitelné.
2. Je třeba uchovávat tradiční ráz a obraz sídla. U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla. Je třeba respektovat památky chráněné státem a dále drobnou architekturu na celém území katastru jako jsou kříže, boží muka ap.
3. Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení. Pro naplnění výšeuvedených zásad platí závazně následující podmínky:
- Výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby,
- sklon a tvar střechy bude respektovat tradiční obraz sídla.


2.4.2. Ochrana památek a kulturních hodnot

Městečko Doubravník je z hlediska kulturního dědictvím významným místem. Je proto třeba zejména:
1. Respektovat plošný režim památkové ochrany - městskou památkovou zónu Doubravník. Režim v památkové zóně se řídí obecně platnou legislativou, konkrétně potom podmínkami vyhlášky. Ke všem stavebním činnostem v památkové zóně dává souhlas příslušný orgán památkové ochrany. Hranice památkové zóny je vyznačena v hlavních výkresech.
2. Chránit urbanisticko - architektonickou strukturu obce jako celek a jednotlivé stavby, dokladující stavitelské umění své doby.
3. Chránit církevní památky, kříže, boží muka, pomníky na území obce.
4. Chránit nemovité kulturní památky. Ke všem zásahům na nemovitých kulturních památkách dává souhlas příslušný orgán památkové ochrany. Nemovité kulturní památky jsou vyznačeny v hlavních výkresech.
5. Respektovat objekty v památkovém zájmu.
6. Chránit obraz obce a stávající historické dominanty - nezastavovat horizonty, respektovat hladinu zástavby a osové průhledy.
7. Před zahájením zemních prací je investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

2.4.3. Ochrana přírodních hodnot

1. Celé správní území obce se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina.
2. Na správním území obce (k.ú. Doubravník) se nachází zvláště chráněné území - Přírodní rezervace Sokolí skála.
3. Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky určené § 3,4 zákona 114/92 Sb. Jsou to všechny pozemky pod kulturou les, rybníky, údolní nivy a všechny vodní toky.Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce. Veškeré zásahy a změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.
4. Na správním území obce se vyskytují prvky zajišťující ekologickou stabilitu území. Závazně je vymezen systém ÚSES, který vytváří břemeno na pozemky. U funkčních prvků není přípustné měnit způsob využití a obhospodařování území. U prvků nefunkčních je třeba přijat opatření, která umožní jejich plnou funkčnost. Upřesnění skladby bude předmětem další dokumentace.
5. U skladebných částí ÚSES vymezených jako typ funkční při výsadbě zásadně dodržovat druhovou skladbu dle cílového společenstva, jednoznačně podporovat přirozenou obnovu porostů. U nefunkčních skladebných částí ÚSES je přípustná alternativní druhová skladby, parková úprava, užitkové dřeviny.
6. Pro výsadbu používat druhy z místních zdrojů (geograficky původní zdroje)
7. Výrobní závody a dopravní zařízení musí přijmout veškerá opatření, která zamezí překračování veškerých hygienických limitů ( hluk, ovzduší) vůči okolní obytné zástavbě.

2.4.4. Ochrana přírodních zdrojů

1. Respektovat ochranu zemědělského půdního a lesního fondu.
2. Respektovat prognózní zdroje nerostných surovin.

2.4.5. Ochranná a bezpečnostní pásma

Na správním území obce byla vymezena následující ochranná a bezpečnostní pásma. Rozsah ochranných pásmem a režim v ochranných pásmech se řídí platnou legislativou a normami:

1. Pásmo hygienické ochrany výrobních objektů - limitujícím faktorem pro činnost ve výrobních zónách je vzdálenost obytné zástavby, obytných zahrad a občanské vybavenosti včetně rekreace. Negativní vliv provozované činnosti nesmí ovlivnit uvedené funkční plochy.
2. U soukromých zemědělců a řemeslníků je PHO jejich výroby vymezeno velikostí jejich pozemku. Vliv hospodaření, živočišné a řemeslné výroby nesmí negativně ovlivňovat okolní objekty hygienické ochrany.
3. Hlukové pásmo 60 dB (A) u silnice II/387.
4. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
5. Ochranné pásmo vodního zdroje Pisárky II. stupně - celé správní území obce
6. Ochranné pásmo čističky odpadních vod
7. Ochranné pásmo VN 22 kV - 7 m od krajního vodiče.
8. Ochranné pásmo VVN 110 kV - 12 m od krajního vodiče
9. Telekomunikační kabel 1, 5 m od obrysu vedení
10. Vedení plynu STL a VTL 4 m - mimo zastavěné a zastavitelné území
11. Vedení plynu STL 1 m - zastavěné a zastavitelné území
12. Bezpečností pásmo plynovodu VTL ( do DN 250) - 20 m na obě strany od obrysu vedení
13. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení elektřiny do 110 kV - 1 m od osy vedení
14. Ochranné pásmo vodovodního řadu DN menší DN 500 - 3 m od osy vedení
15. Ochranné pásmo regulační stanice plynu 10 m
16. Ochranné pásmo TVP Doubravník 30m
17. Ochranné pásmo silnice II a III třídy. - 15 m od osy vozovky (mimo zastavěné území a území určené k zastavění).
18. Ochranné pásmo železnice - 60 m od osy koleje.
19. Ochranné pásmo vodního toku - 6 m od břehové hrany.
20. Ochranné pásmo lesa - 50 m od hranice lesa.
21. Pietní pásmo hřbitova - 100 m od hranice pozemku.

2.4.6. Ochrana proti záplavám

Na správním území bylo vyhlášeno záplavové území. Obec má vypracovaný protipovodňový plán.
2.5. Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace

2.5.1. Veřejně prospěšné stavby

Vymezení ploch pro nověnavrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zák. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu dle pozdějších platných předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.


Rozsah dotčení práv k pozemkům s stavbám bude stanoven územně plánovací dokumentací zóny nebo územním rozhodnutím o umístění stavby. Vymezení veřejně prospěšných staveb uvedených v následujícím textu nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby v podrobnější územně plánovací dokumentaci.

Na katastrálním území Doubravník byly vymezeny následující veřejně prospěšné stavby:
1. Zastávka autobusů - náměstí
2. Areál občanské vybavenosti - u kostela
3. Rozšíření sportovního areálu u Sokolovny
4. Všechny místní komunikace
5. Chodníky podél silnic II. a III. tř.
6. Hřbitov - rozšíření
7. Místní splašková kanalizace (doplňky)
8. Rozvody plynu STL (doplňky)
9. Vodovodní síť (doplňky)
10. Telekomunikační kabely (doplňky)
11. Elektrické vedení (doplňky)

Na katastrálním území Křížovice byly vymezeny následující veřejně prospěšné stavby:

1. Silnice III tř. Skorotice - Křížovice
2. Zastávka a obratiště autobusů Z2
3. Všechny místní komunikace
4. Víceúčelové hřiště a dětské hřiště
5. Čerpací stanice vodovodu
6. Vodovodní síť (rekonstrukce a doplňky)
7. Telekomunikační kabely (doplňky)
8. Elektrické vedení (doplňky)
9. Cyklistické stezky


2.5.2. Veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšná opatření budou směřována na realizaci prvků ÚSES, na revitalizaci vodních toků, na protierozní opatření, na výsadbu navržených stromořadí a ochranné zeleně vč. zatravnění niv potoků. Jsou to jmenovitě:


1. Realizace prvků územního systému ekologické stability
2. Upravení regulované části potoka Rakovec, vč. ozelenění
3. Doplnit zelení park na náměstí v Doubravníku a náves v Křížovicích
4. Úprava okolí silnice II. třídy a doplnění zeleně v jižní části obce
5. Realizace izolační zeleně kolem areálů výroby
6. Doplnění zeleně kolem cest a vodotečí
7. Realizace protierozních opatření - zatravnění orné půdy a vytvoření mezí
8. Realizace opatření proti přívalovým dešťům
9. Zřízení místního informačního a orientačního systému.

2.5.3. Asanační opatření

Tento dokument předpokládá asanace budov v areálu bývalé zemědělské výroby v blízkosti kostela a objektů bývalého zahradnictví.

2.6. Zásady péče o životní prostředí

2.6.1. Ochrana ovzduší

1. Pozemní komunikace -zatížení je minimální. Budou přijata veškerá opatření, která minimalizují negativní dopad na životní prostředí na hygienicky přípustnou míru.

2. Plochy jiné výroby a podnikatelské aktivity -provozovatel musí dodržet veškerá opatření aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí v obci. Emise škodlivin nesmí překročit platné limity.

2.6.2. Ochrana čistoty vod

1. Je třeba vyvíjet tlak na likvidaci polních hnojišť a nepřipustit jejich další zakládání.
2. Na zemědělských půdách bude hospodařeno dle zásad uvedených v zónování ploch zemědělské produkce ( zóny I-IV, kapitola 4.7.3).
3. Při pozemkových úpravách je třeba požadovat realizaci protierozních opatření, zabraňujících smyvu hnojiv a agrochemikálií do vodotečí.
4. Navržené výrobní aktivity nesmějí zhoršit kvalitu vody ve vodotečích. Všechny výrobní objekty budou odkanalizovány s napojením na kanalizační čistírnu, pokud se průmyslové odpadní vody budou lišit od splaškových, provozovna vybuduje vlastní ČOV.
5. K toku neumisťovat komposty, hnojiště, a pod.
6. Vyvíjet všechny aktivity, které povedou k revitalizaci břehů vodotečí, zejména Rakovce v současně zastavěném území Doubravníka.

2.6.3. Ochrana proti hluku

1. Z pozemní dopravy - zatížení je minimální. Budou přijata veškerá opatření, která minimalizují negativní dopad na životní prostředí na hygienicky přípustnou míru
2. Je vymezeno hlukové pásmo 60 dB (A) u silnice II/387.
3. Z bodových zdrojů -výrobní aktivity nesmějí hlukem obtěžovat obyvatelstvo. V obytných zónách hladina hluku, kterou budou tyto provozy produkovat, nesmí překračovat přípustné hygienické limity.

2.6.4. Likvidace odpadů

1. Dokončit důsledně rekultivaci uzavřené skládky TKO jižně od obce - včetně biologické rekultivace
2. Asanovat všechny zjištěné černé skládky na správním území obce
3. Zamezit vzniku černých skládek všemi dostupnými prostředky
4. Zabezpečit systém sběru a zneškodňování běžného komunálního a stavebního odpadu
5. Zajistit sběrná místa nebezpečných složek TKO
6. Vytvořit podmínky pro třídění odpadů co nejblíže místu jejich vzniku.

2.6.5. Ochrana genofondu:

Bude zaručena především realizace územního systému ekologické stability a regulace intenzity využívání přírodních zdrojů v produkční krajinné zóně.
ČÁST III.

3. SMĚRNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

3.1. Směrná velikost obce


Rozvojové plochy v obci umožňují výstavbu až 122 rodinných domků, což znamená bydlení pro cca 366 obyvatel. Vzhledem k tomu, že využití všech rozvojových ploch není reálné je odhadovaný výhled počtu obyvatel v časovém horizontu ÚPD je následující:

Návrh územního plánu stanovuje směrnou velikost obce v r. 2020 na:
Doubravník 1025 obyvatel
Křížovice 70 obyvatel
Úhrnem 1095 obyvatel

3.2. Podmínky využití území

Tyto podmínky určují způsob využití funkčních zón, jejichž základní funkce je závazná. Podmínky jsou směrnými údaji a budou upřesněny podrobnější dokumentací nebo územním rozhodnutím.
1. Směrnými údaji jsou výšky a koeficienty zastavění u nové výstavby:
2. U bydlení koeficient zastavění do 0,3
3. Pro výrobní aktivity koeficient zastavěnosti 0,6, zpevněné plochy max. 0,25, zeleň min 0,15.
4. Pro občanskou vybavenost koeficient zastavěnosti 0,5.
5. Pro sport a rekreaci koeficient zastavění (zpevněných ploch a hřišť) do 0,6 plochy, zeleně min. 0,25, plochy pro dopravu max. 0,15.
ČÁST IV.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Zásady a pokyny pro zpracování následné územně plánovací dokumentace


Dokumentace územního plánu obce Doubravník je uložena na obecním úřadě v Doubravníku, odboru výstavby MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem a na Krajském úřadě kraje Vysočina v Jihlavě.

Změny a doplňky závazné části územního plánu schvaluje ten orgán, který schválil původní územně plánovací dokumentaci.
4.2. Návrh lhůt aktualizace

Orgán, který schvaluje územně plánovací dokumentaci bude sledovat její aktuálnost a zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla dokumentace schválena. Pokud dojde k výraznějším územním nebo politickým změnám, pokud se vyskytnou soukromé iniciativy nebo iniciativy společenského významu, lze na základě podnětů dotčených stran, orgánů, organizací, občanů nebo obce, provést její aktualizaci. Vzhledem k dynamickému vývoji ekonomiky a společnosti není možné jednotlivé aktualizace časově určit. Aktualizace budou prováděny zejména v souvislosti se změnami souvisejícími se střídáním volebních období.ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 26.5.2004V Doubravníku dne 10. května 2004
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta
Vyvěšeno: 11.5.2004

Sejmuto: