Květnové události 1945 v Doubravníku [1]


U příležitosti 60. výročí osvobození naší vlasti od fašismu vám přinášíme kompletní opis zápisu v obecní kronice (I.díl č.str. 205-222), který napsal v té době řídící učitel a předseda MNV Leopold Mazáč.

8.května žila obec opět ve velkém vzrušení, protože každému byla známa německá kapitulace. Jen se nevědělo, jaké budou konce.

Na náměstí stálo mnoho aut od štábu, který byl ubytován v domě Dr. Podedvorného čís. 100 a majora Simpera čís. 80. Rodina Šabackých a Kroupova (z Brna) se musila z tohoto domu úplně vystěhovat ke Kučerům čís. 78. Poprvé žádali němečtí vojáci ubytování v bytě správce školy; do rohového pokoje přinesl sluha věci majora - Vídeňáka. Ten se přišel potom podívat, veselý, zřejmě na něj kapitulace nijak sklíčeně nepůsobila.

Obcí ustavičně projížděly různé útvary armády. Některé se shromáždily na náměstí a pokračovaly dále na západ.Obcí ustavičně projížděly různé útvary armády

Místního obyvatelstva bylo venku všude plno. Vojáci prodávali a vyměňovali co mohli. Pozdě večer chtěli za bečku benzinu jalovici, jinak že benzin vypustí na náměstí. Jalovici nedostali. Přicházely zprávy, že různé věci Němci pálí. Šikovní hoši odnášeli z hořících hromad plynové masky, řemeny, vlněné pokrývky, lékařské potřeby aj..

Duševní napětí mezi obyvatelstvem se zvyšovalo. U všech radostí, u mnohých k tomu přistupovala zloba a osnování plánů, jak budou v nastávajících chvílích vyřizovány osobní účty. V hloučcích bylo živě rokováno a stačilo jen roznítit doutnající jiskru nespokojenosti. Byla to chvíle, kdy bylo třeba dobré rozvahy všech občanů, aby v poslední chvíli si armáda nenašla příčinu k pokračování.

Po celou dobu války všichni naši občané sabotovali, kde mohli: jedni v zásobování, druzí v práci, úřadech, ve školách, přípravou národního výboru atd..

Asi o 16 hod. šel starosta obce Jan Vejpustek za německým velitelem s dotazem, jestli nebude mít námitek,když budou v obci vyvěšeny československé prapory. Ten námitek neměl.

Jaký to byl osvobozující pocit, když o 16 ½ hod. odpolední zavlála naše vlajka na kostele (viz. obr. výše), škole, později na radnici a ostatních domech! Opět naše vlajka a ve chvíli, kdy celá obec byla plná německého vojska. To ale již u nás nemělo stání. Obdrželo náhlý rozkaz k odchodu a někteří důvěrně sdělili, že chtějí přes Jihlavu dostihnout do amerického okupačního pásma. Major - Vídeňák se ve škole již neukázal.

Před 18. hod. přijelo před dům čís. 21 auto okresního národního výboru z Tišnova, ozdobené československou vlajkou. To bylo jásotu! Kromě šoféra přijeli učitel Jan Vrchlabský a vrchní strážmistr Železný. Poslali pro řídícího učitele Leopolda Mazáče do školy. Učitel Vrchlabský ho pověřil jménem ONV sestavením místního národního výbor(MNV). Oznámil to také starostovi obce Vejpustkovi, který se dostavil do domu čís. 21. Potom učinil projev ke shromážděnému obyvatelstvu, které ve velikém počtu obklopilo auto. Jeden občan z Bosonoh přečetl provolání ONV k obyvatelstvu.

Ihned byla do rohového pokoje ve škole svolána ustavující schůze MNV, který se ustavil o osmé hodině takto:


Mazáč Leopold- řídící učitel - předseda
Vojta Vladimírza stranu komunistickou
Dlapa Bohumil - " -
Novák František ml.za zatčeného otce
Šťastný Ladislav ml. - " -
Špaček Františekza politické vězně
Veselý Františekza sociální demokraty
Bělík Karel - " -
Holzner Františekza národní socialisty
Nedoma Vojtěch - " -
Špaček Janza stranu lidovou
Hloušek Jan- děkan, - " -
Bartoněk Albínza místní školní radu
Bartoněk Janza živnostníky
Bílý František - " -
Pleský Vladimírza stranu republikánskou
Kučera Bohuslav - " -
Brázda Janza mládež
Zimula Miloš - " -
Jambor Eduardpošmistr
Šárecký Jaroslavlegionář
Musil Oldřichza sportovní klub


Při volbě členů bylo pomatováno na zástupce všech vrstev obyvatelstva. Po ustavení vyhlásil předseda před radnicí veřejně složení MNV a vyzval obyvatelstvo, aby zachovalo klid a pořádek. Protože na organizaci slavnosti osvobození nebylo již času, bylo dohodnuto, že oslava bude konána příští den o 8. hod. večer.

Na náměstí vesele vyhrávala Holečkova hudba. Němci tomu nebránili.

Ihned po utvoření MNV byla sestavena Národní stráž. V organizaci obrany národa bylo ve válce počítáno pro Národní stráž s četařem Milošem Zákulou, por. Zajícem a od 6. května s por. Doubkem, který měl styky s partyzánskou skupinou na Sekoři. Jako spojka ke štáb. kapitánovi Opatřilovi ve Skoroticích, jednomu z důstojníků této skupiny, byl 6.května určen Jenda Brázda.

Protože nejstarším důstojníkem v obci schopným a ochotným převzíti funkci velitele Nár. stráže, byl kapitán Tamborský, bytem u Slezáků na Rakovci, a zaměstnaný po dobu války v papírně na Prudké, byl předsedou v této funkci jmenován.

Večer a v noci 8.května byl v obci neobyčejný ruch. Od Lomnice stále přijížděly nové jednotky všech zbraní německého vojska. Shromáždily se na náměstí a jely dále. Ozbrojené německé stráže hlídkovaly v obci i národní stráž vyslala svoje hlídky, dosud veřejně neozbrojené. Ty nemohly zabránit, aby Němci nerozbili na náměstí 2 auta.

Na četnickou stanici, kde byly již několik roků uschované tajně pušky, přišli k ránu 9.května tajně 2 členové 3. partyzánské úderné roty, 5. skupiny, oddílu generála Luži a to Lojza Unčovský od Kunštátu a Ruda Kinc z Unína


Dle zápisu v obecní kronice (I.díl č.str. 205-222), který napsal v té době řídící učitel a předseda MNV Leopold Mazáč, zpracoval


Lubomír Čech


Pokračování:

- Květnové události 1945 v Doubravníku [2]
- Fotogalerie