Usnesení 04-2005


USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  28. dubna 2005

Přítomno: 15 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

  1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
  2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za I. čtvrtletí 2005.
  3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření HČ obce Doubravník za I. čtvrtletí 2005.
  4. ZO schvaluje dodatečně dle § 5 vyhlášky č. 505/2002 Sb. přeúčtování výsledku hospodaření z účtu 931 na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ve výši 223.286,43 Kč, aby položka pasiv č. 154 nevykazovala stav k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky.
  5. ZO schvaluje smlouvu č.1/2005 mezi obcí Doubravník a panem Jaroslavem Sadílkem na zhotovení dokumentace historických budov v obci.
  6. ZO schvaluje doplnění bodu č. 18. v usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.2.2005 takto: ZO pověřuje radu obce Doubravník prováděním rozpočtových opatření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění do výše 50.000,- Kč.
  7. ZO pověřuje starostu obce zajištěním přítomnosti zástupců KORDIS JMK,s.r.o. na mimořádném zasedání zastupitelstva obce z důvodu vyjasnění situace ohledně integrovaného dopravního systému kraje.
  8. ZO ukládá radě obce projednat na nejbližším zasedání návrhy pana Menšíka na zlepšení hospodaření HČ obce Doubravník.
  9. ZO pověřuje starostu obce k jednání s Komerční bankou,a.s. o podmínkách úvěru.
  10. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

V Doubravníku, 28. dubna 2005
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta