Inzerát na konkurzní řízení


Rada Obce Doubravník vyhlašuje konkurzní řízení
na funkci ředitele/ky
Základní školy Doubravník, okres Žďár nad Sázavou


Požadavky:

1) předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, tzn. :
a) odborná kvalifikace odpovídající § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
b) délka praxe v souladu s § 5 odst. 1, písm. b) zákona č.563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - min. 4 roky,
c) občanská a morální bezúhonnost,
a dále:
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
4) dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte materiály:

1) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení,
3) strukturovaný životopis,
4) písemnou koncepci ZŠ Doubravník v rozsahu max. 3 stran strojopisu,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 z.č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
7) originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců).


Předpokládaný nástup do funkce: 01.07.2005

Upozornění
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené nejpozději do 12,00 hod. dne 06.06.2005.
na adresu :

Obecní úřad Doubravník
592 61 Doubravník 75

Obálku označte slovy: "Konkurz - neotvírat".

Zdeněk Kundrata
starosta obce