Usnesení 05-2005


USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  11. května 2005

Přítomno: 14 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

  1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

  2. ZO schvaluje Konvenci IDS JMK uzavřenou mezi firmou Kordis JMK, spol.s r.o. a obcí Doubravník.

  3. ZO schvaluje Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a obcí Doubravník

  4. ZO schvaluje Smlouvu o zajištění lékařské služby první pomoci uzavřenou mezi městem Tišnov a obcí Doubravník.

  5. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 dle přílohy.

  6. ZO schvaluje připojení se k iniciativě obcí Libice nad Doubravou a Krucemburk za znovuobnovení historického názvu ″městys″.

  7. ZO schvaluje změnu dodatku č.1 č.j. 36/2005 ze dne 3.2.2005 ke zřizovací listině PO Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou následovně: text v dodatku č. 1 v čl. III se nahrazuje tímto textem: ″Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování s účinností od 1.ledna 2005″.

  8. ZO bere na vědomí ″Protokol o kontrole pojistného č. 862/05″ provedené OSSZ Brno-venkov.V Doubravníku, 11. května 2005
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta