Usnesení 06-2005


USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  9. června 2005

Přítomno: 8 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje celoroční hospodaření obce - závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradami, které jsou uvedeny ve zprávě a přijímá následující opatření k nápravě chyb a nedostatků:
  - vyvěsit návrh závěrečného účtu vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu obce,
  - dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a provádět pečlivě rozpočtová opatření, v zastupitelstvu obce schvalovat dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavírání smluv o přijetí půjčky,
  - doplnit účetní doklady č.920016 ze dne 7.6.2004, č.920017 ze dne 15.6.2004 a č.920020 ze dne 9.7.2004 náležitostmi, které mají účetní doklady obsahovat,
  - k bankovním výpisům vyhotovovat vnitřní účetní doklady dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,
  - dodržovat český účetní standard č. 501, účtovat o všech předpisech pohledávek.

  H: 8 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje výjimku z minimálního počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Doubravník, okres Žďár nad Sázavou pro školní rok 2005/2006.

  H: 8 - 0 - 0

 4. ZO bere na vědomí žádost Ing.Josefa Dufka, Černvír 14 o změnu územního plánu obce Doubravník; žádost bude evidována a při případné změně ÚP obce bude žádosti vyhověno.

 5. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 9. června 2005
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta