Usnesení 10-2005


USNESENÍ č.30 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   13. října 2005

Přítomno: 13 zastupitelů 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za období 1-9/2005.

  H: 12 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za období 1-9/2005.

  H: 12 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3 dle přílohy tohoto usnesení a schvaluje pokrytí ztráty Hospodářské činnosti obce Doubravník z minulých let z rozpočtu obce ve výši 391.516,43 Kč.

  H: 12 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje nájemní smlouvu za užívání obecní studny mezi obcí Doubravník a JUDr.Jaroslavem Koukalem.

  H: 12 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje přidělení dotací obci Doubravník:
  • na zalesnění pozemků ve výši 4.694,- Kč
  • na založení lesních porostů listnatými dřevinami ve výši 45.981,60 Kč
  • na založení lesních porostů jehličnatými dřevinami ve výši 55.477.80 Kč

  H: 12 - 0 - 0

 7. ZO schvaluje zřízení školské rady pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov v počtu tří členů. Za členy rady ZO jmenuje: pana Josefa Vojtu, paní Hanu Špačkovou a paní Marii Brackovou.

  H: 13 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje zhotovitele obecních symbolů, a sice firmu ALERION, s.r.o. heraldický servis Brno.

  H: 13 - 0 - 0

 9. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru, komise výstavby a životního prostředí a komise sociální a kulturní, které přednesli předsedové komisí a výboru.

 10. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 14. října 2005
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta