Usnesení 12-2005


USNESENÍ č.33 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   22. prosince 2005

Přítomno: 13 zastupitelů 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Doubravník na léta 2007-2008.

  H: 12 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Tišnovsko na rok 2005.

  H: 12 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje vstupní členský poplatek do DSO Tišnovsko za obec Doubravník ve výši 1.000,- Kč za rok 2005.

  H: 12 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje přílohu č.2 ke smlouvě č.11/2005 uzavřené mezi obcí Doubravník a TS města,a.s. Bystřice n/P.

  H: 12 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5 dle přílohy tohoto usnesení.

  H: 12 - 0 - 0

 7. ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené mezi obcí Doubravník a IDS Jihomoravského kraje.

  H: 12 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje pořízení změny č.1 k Územnímu plánu obce Doubravník,a to v následujícím rozsahu:
  • změna trasy vodovodního přivaděče z obce Černvír,
  • zrušení trasy kanalizačního sběrače z obce Černvír na ČOV Doubravník,
  • vytvoření tzv. klidové zóny na pozemcích p.č. 352/1, 352/10 a 353 v k.ú. Doubravník,
  • vytvoření míst pro zástavbu na pozemcích p.č. 417/2, 1190/15 a 1190/28 v k.ú. Doubravník,
  • rozšíření obytné zóny na bývalém zahradnictví o část pozemku p.č. 389/1,
  • rozšíření obytné zóny v jižní části obce Doubravník o pozemky PK 490 a 491,
  • vytvoření obytné zóny na pozemcích p.č. 1528/2, 1529 a PK 1528 v k.ú. Doubravník,
  • změna účelu užívání pozemku p.č. 18/3 na služby.

  H: 12 - 0 - 1

 9. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o místních poplatcích; touto vyhláškou se ruší OZV č. 2/2004.

  H: 13 - 0 - 0

 10. ZO schvaluje v rámci OZV č. 1/2005 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 420,- Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 11. ZO schvaluje v rámci OZV č. 1/2005 místní poplatek ze psů ve výši 200,- Kč za každého psa a 150,- Kč za každého psa, jehož držitel je poživatelem jakéhokoliv důchodu.

  H: 8 - 3 - 2

 12. ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2006 ve výši 21,- Kč vč. 5% DPH za každý odebraný m3 vody; pro odběratele vody z obecních studní vodné ve výši 378,- Kč vč. 5% DPH za osobu a rok.

  H: 13 - 0 - 0

 13. ZO schvaluje cenu stočného pro rok 2006 ve výši 420,- Kč vč. 5% DPH za každého trvale bydlícího obyvatele, či rekreační objekt za rok. Stočné pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikající činí v jejich provozovnách 21,- Kč vč. 5% DPH za každý m3 odebrané vody.

  H: 13 - 0 - 0

 14. ZO schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce v 1. čtvrtletí 2006 do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2006. ZO schvaluje hospodařit v příjmech a výdajích dle skutečnosti 1. čtvrtletí 2005. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

  H: 13 - 0 - 0

 15. ZO neschvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Doubravník a VOV,s.m.o. Brno z důvodu nesrovnalostí v textu smlouvy - smlouva bude vrácena k přepracování.

   

 16. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 27. prosince 2005
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta