USNESENÍ č.35 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   16. března 2006

Přítomno: 11 zastupitelů

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje rozpočet obce Doubravník na rok 2006 jako přebytkový.

  H: 11 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu obce Doubravník na rok 2006.

  H: 11 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje změnu vnitřního předpisu o sociálním fondu a zásady pro jeho používání.

  H: 11 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na přístavbu mateřské školy s firmou Studio REGION Brno.

  H: 11 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje účel žádosti o poskytnutí grantu z "Nadace ČEZ" ve prospěch zakoupení nábytku pro základní školu.

  H: 11 - 0 - 0

 7. ZO schvaluje dodatek smlouvy na monitoring skládky s firmou Envirex Nové Město na Moravě.

  H: 11 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje dodatek č.2 nájemní smlouvy mezi obcí Doubravník a panem Stanislavem Madronem, týkající se pronájmu nebytových prostor v č.p. 160.

  H: 11 - 0 - 0

 9. ZO schvaluje dodatek č.2 nájemní smlouvy mezi obcí Doubravník a panem Břetislavem Sedláčkem, týkající se pronájmu nebytových prostor v č.p. 75.

  H: 11 - 0 - 0

 10. ZO schvaluje změnu nájemní smlouvy mezi obcí Doubravník a uživateli obecní studny na p.č. 1776 v k.ú. Doubravník.

  H: 11 - 0 - 0

 11. ZO schvaluje smlouvu o poskytování internetových služeb mezi obcí Doubravník a panem Petrem Koukalem.

  H: 11 - 0 - 0

 12. ZO schvaluje dodatek č.2 smlouvy mezi obcí Doubravník a firmou 3C,s.r.o. Brno, týkající se provozu televizního kabelového rozvodu v obci.

  H: 11 - 0 - 0

 13. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 17. března 2006
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta