USNESENÍ č.36 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   27. dubna 2006

Přítomno: 13 zastupitelů

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za I.čtvrtletí 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za I.čtvrtletí 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1, které je přílohou tohoto usnesení.

  H: 13 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2006 ve výši:
  - 600.000,- Kč ZŠ a MŠ Doubravník
  - 4.000,- Kč p.Batelka, pojízdná prodejna Bystřice nad Pernštejnem
  - 10.000,- Kč TJ Sokol Doubravník, oddíl stolního tenisu
  - 15.000,- Kč Junák, svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Doubravník

  H: 13 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Doubravník na rok 2006 ve výši 112.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Doubravník.

  H: 12 - 0 - 1

 7. ZO schvaluje převod zástavního práva č. V-421/2002-745 pro Komerční banku,a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, a to z budovy č.p. 9, vč. pozemku p.č.st. 88 na budovy na pozemcích p.č.st. 500,501,190/2 a dále na pozemky p.č. 291/13, 287/47, 287/16, 287/29, 291/1, st.500, st.501 a st.190/2 - vše na LV č.1 v katastrálním území Doubravník. Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu obce k podpisu zástavní smlouvy či změny zástavní smlouvy s KB,a.s.

  H: 13 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje dotaci Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko ve výši 4.000,- Kč pro rok 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 9. ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 20.405,- Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 10. ZO schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění provozu pojízdné prodejny v Křížovicích mezi obcí Doubravník a panem Zdeňkem Batelkou.

  H: 13 - 0 - 0

 11. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Doubravník a Ing.Zdeňkem Šikulou o provádění funkce technického dozoru investora na akci "Obec Doubravník-rekonstrukce MŠ".

  H: 13 - 0 - 0

 12. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Doubravník a s.r.o. Studio REGION Brno na vypracování změny č.1 Územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 13. ZO schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 1058, trvalý travní porost o výměře 13390 m2 v katastrálním území Doubravník ZOD Olší u Tišnova za cenu 320,- Kč/ha/rok.

  H: 13 - 0 - 0

 14. ZO schvaluje převod pozemku p.č. 196/4 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Běleč u Lomnice u Tišnova z majetku JmVaK v likvidaci, Brno do majetku obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 15. ZO schvaluje vypustit bod Z I/3 z rozpracované změny č.1 Územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 16. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 28. dubna 2006
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta