USNESENÍ Č. 2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   23. listopadu 2006

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Václav Punčochář, Miloš Bělík

 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

 2. Zastupitelstvo městyse schvaluje jednací řád ZM s účinností od 23.11.2006

  H: 12 - 0 - 1

 3. Zastupitelstvo městyse zřizuje finanční výbor v tomto složení:
  - Ing.Barbora Šenkyříkovápředseda
  - Jaroslav Životskýčlen
  - Eva Šenkováčlen

  H: 13 - 0 - 0

 4. Zastupitelstvo městyse zřizuje kontrolní výbor v tomto složení:
  - Ing.Jiří Nedomapředseda
  - Jan Cigáňčlen
  - Zdeněk Válkačlen
  - Tomáš Bracekčlen
  - Valtr Baxa člen

  H: 13 - 0 - 0

 5. Zastupitelstvo městyse schvaluje výši odměn předsedům výborů ZM a komisí rady městyse.

  H: 12 - 0 - 1

 6. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.8, které je nedílnou součástí tohoto zápisu.

  H: 13 - 0 - 0

 7. Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici č. 1/2006 o oběhu účetních dokladů, směrnici č. 2/2006 o majetku a inventarizaci, směrnici č. 3/2006 o účetnictví a směrnici č. 4/2006 o finanční kontrole.

  H: 12 - 0 - 1

 8. Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" pro rok 2006 v celkové výši 200 tis. Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 9. Zastupitelstvo městyse schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1620/17 (ostatní plocha) o výměře 995 m2 v katastrálním území Doubravník do majetku městyse Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 10. Zastupitelstvo městyse souhlasí s tím, aby starosta městyse, pan Zdeněk Kundrata vykonával svoji funkci i nadále jako uvolněný starosta.

  H: 13 - 0 - 0

 11. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí složení slibu členem ZM Ing.Karlem Bočkem.

 12. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci starosty k průběhu inventarizace majetku městyse Doubravník za rok 2006.
V Doubravníku, 27. listopadu 2006
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta