Úpravy doubravnického náměstí


K napsání tohoto příspěvku mě vedla především snaha vysvětlit všem co a proč se vlastně vybudovalo na silnicí na doubravnickém náměstí.

Dále pak průběh právě probíhající ankety na webových stránkách - jejíž výsledek je v této chvíli mírně nepříznivý a v neposlední řadě reakce diskutujících na toto téma v článku o "Tříkrálové sbírce" - tento příspěvek jistě nemá s úpravou komunikace pranic společného a tak bych zde chtěl dát prostor všem návštěvníkům doubravnických stránek, kteří se chtějí do diskuse na dané téma zapojit.

Tak tedy: v průtahu silnice č.387 obcí Doubravník bylo v prostoru náměstí několik dopravních závad, které byly na úkor bezpečnosti provozu, zejména chodců. Jednalo se především o nevyhovující přechod pro pěší u základní školy a dále neexistence tzv. "zálivů" pro zastávky autobusů.

Na výše popsané závady jsme byli několikrát upozorňováni odpovědným pracovníkem dopravního inspektorátu Policie ČR OO Brno-venkov. Proto bylo nutné začít hledat řešení vedoucí k odstranění dopravních závad na náměstí v Doubravníku, a to tak, aby vše vyhovělo aktuálně platným normám, předpisům a zákonům.

Jednali jsme s odborem dopravy Jihomoravského kraje, Krajskou správou údržby silnic a po několika měsících se konečně dostavil výsledek. SÚS JMK nechala zpracovat projektovou dokumentaci, Jihomoravský kraj uvolnil potřebné finanční prostředky a výše popsané dopravní závady mohly být odstraněny.

Investorem akce (investor = ten, co všechno zaplatí) byla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která rovněž zajistila dodavatele (dodavatel, či zhotovitel = ten, co stavbu postaví). Dodavatelem stavby byly Inženýrské stavby Brno,s.r.o. - nám všem dobře známá a spolehlivá firma, která v Doubravníku v letech 1995-99 vybudovala kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Stručný popis realizovaných bezpečnostních opatření:

Mezi základní školou a nákupním střediskem vznikl nový 4 m široký přechod pro chodce, rozdělený ve středu vozovky ochranným ostrůvkem. Ostrůvek je z obou stran osazen výstražnými majáky. Nad tímto přechodem přibude ještě nové výrazné osvětlení.
Stejný ochranný ostrůvek s přechodem pro chodce je vybudován i přes silnici před domem č.p. 71. Zde jsou i dva nové přechody pro pěší - do parku a ke kostelu.

Dále byla provedena výstavba autobusového zálivu ve směru na Nedvědici, a to včetně rekonstrukce obrubníků, chodníků a parkovacích míst pro osobní automobily. Na druhé straně silnice je úprava autobusového zálivu provedena pouze vodorovným dopravním značením s výjezdním ostrůvkem před domem č.p. 76.

Popsané úpravy vyvolané zvýšením bezpečnosti silničního provozu a zvýšením ochrany chodců na průtahu silnice č.387 doubravnickým náměstím odpovídají bez výjimek nově platným předpisům a byly řádně projednány a schváleny příslušnými orgány

Závěrem bych se pokusil zjednodušeně vysvětlit, proč vlastně k úpravám došlo (či naopak nedošlo):

  • ostrůvky na přechodech jsou nutné a nezbytné v případě, že šířka komunikace v místě přechodu přesáhne stanovenou mez - to je v případě obou přechodů s ostrůvky splněno,

  • proč není přechod pro chodce z parku k radnici (resp. k restauraci)?
    Dle platných norem nesmí být dva přechody pro chodce vzdáleny od sebe méně jak 100 metrů - pokud tedy máme přechod před školou, který je neoddiskutovatelný, nelze zbudovat další před radnicí, navíc není možné, aby byl přechod pro chodce mezi dvěma zastávkami autobusů,

  • proč je vybudován na silnici před Alexovým domem ve směru na Brno jakýsi další ostrůvek?
    Tento zdánlivý "nesmysl", za který ho možná mnozí považují má své opodstatnění. Jednak zamezuje parkování vozidel těsně před vjezdem do zúženého profilu komunikace u přechodu pro chodce a jednak plní funkci jakési "zpomalovací šikany" při nájezdu automobilů k přechodu. Uznávám, že je zejména v noci velmi špatně viditelný a mohl by neopatrným řidičům způsobovat potíže,

  • dalším problémem je pro mnohé snížení počtu parkovacích míst na náměstí...
    Nemyslím si osobně, že na náměstí je parkovacích míst nedostatek, na parkovišti proti radnici je naopak míst více než bylo (pokud nebereme v úvahu, že vozidla stávala neoprávněně na autobusové zastávce) a k parkování automobilů lze využít celou jednosměrnou místní komunikaci na druhé straně náměstí. Problémem jistě vždy bylo a bude parkování v blízkosti nákupního střediska - jde snad o jediný obchod široko daleko, kde není možné slušně zaparkovat - to ale nebylo nikdy, aniž by řidiči neporušili dopravní předpisy.


Tolik tedy ve stručnosti o úpravách náměstí v Doubravníku


Zdeněk Šikula