USNESENÍ Č. 4 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   1. února 2007

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluveni: Petr Menšík

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • hospodaření Městyse Doubravník za rok 2006,

  H: 14 - 0 - 0

 • hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník za rok 2006,

  H: 14 - 0 - 0

 • výsledek hospodaření HČ Městyse Doubravník a přeúčtování zisku za rok 2006 z účtu 931 na účet 932 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let ve výši 61.192,65 Kč,

  H: 14 - 0 - 0

 • výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doubravník za rok 2006 ve výši 81.692,38 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn (5.000,- Kč) a do rezervního fondu (76.692,38 Kč),

  H: 14 - 0 - 0

 • zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Městyse Doubravník za rok 2006,

  H: 14 - 0 - 0

 • dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/003/01 týkající se pronájmu ČOV mezi Městysem Doubravník a VOV,s.m.o. Brno,

  H: 14 - 0 - 0

 • partnerskou dohodu pro projekt "Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje - 1. část",

  H: 14 - 0 - 0

 • "STANDARDY pro vodovodní síť Městyse Doubravník",

  H: 14 - 0 - 0

 • pana Zdeňka Válku zástupcem Městyse Doubravník v Honebním společenství Doubravník,

  H: 13 - 0 - 1

 • odměnu ("ošatné") pro matrikářku úřadu městyse ve výši 150,- Kč a to za každý den konání svatebního obřadu,

  H: 14 - 0 - 0

 • navrhnout členské schůzi Vírského oblastního vodovodu,s.m.o. Brno za člena dozorčí rady sdružení pana Zdeňka Kundratu,

  H: 13 - 0 - 1

 • doplnění usnesení ZM z 23.11.2006 týkající se odměn předsedů výborů a komisí následovně: "tyto odměny se sčítají s odměnami schválenými na jednání ZM dne 3.11.2006",

  H: 14 - 0 - 0

 • poplatek za svoz domovního odpadu pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 1.200,- Kč (vč. DPH) pro rok 2007.

  H: 13 - 0 - 1


Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 8. února 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta