Soukromé studny podle zákona


Vodní zákon v dnešní podobě nahradil zákony platné v oblasti vodního hospodářství od začátku sedmdesátých let.

Zcela nově se v něm objevuje pojem "zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod", které se provádí podle hydrologických povodí a hydrogeologických rajonů.

V praxi to znamená zjišťování ekologického stavu povrchových vod, zjišťování množství a jakosti povrchových a podzemních vod a vedení vodní bilance, kde budou využity vazby jednak na státem prováděný monitoring vody v profilech státní monitorovací sítě, a dále údaje z evidence systému veřejné správy.

"Státní" monitorovací vrty můžete vidět u silnice k Březině, a o tom, že potřebujete povolení k nakládání s vodami se dozvídáte z medií.

Prostřednictvím evidence množství odebírané nebo naopak vypouštěné vody jsou podchyceny údaje o "stavu vody a její kvalitě" ať v tocích, nebo v podzemí. Proto je ve vodním zákoně zaveden pojem nakládání s vodami a jeho povolení - tj. odběr povrchové nebo podzemní vody, ale také vypouštění odpadní vody do vod povrchových.

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je jedním ze základních institutů vodního práva zakotveného v platném vodním zákoně č.254/2001 Sb., o vodách.

Kousek ze strohé řeči zákona:

V § 6 vodního zákona s názvem "Obecné nakládání s povrchovými vodami" je mimo jiné uvedeno, že povrchové vody lze odebírat bez povolení vodoprávního úřadu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.

§ 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. V ustanovení paragrafu se vymezují druhy nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami k nimž je třeba povolení vodoprávního úřadu (u povrchových i podzemních vod mimo jiné k jejich odběru). Kromě odběrů vod je nakládáním s vodou i vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (např. z čističek odp. vod).

§ 88 Poplatek za odebrané množství podzemní vody. V odst. (5) zákona je uvedeno, že poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje menší nebo rovný 6000 m3 za kalendářní rok, nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci v kalendářním roce.

§101 Zákon uvádí, že platba se neplatí při odebraném množství povrchové vody z vodních toků menším než 6000 m3 za kalendářní rok nebo menší než 500 m3 měsíc.- KDO TEDY POTŘEBUJE POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI?


A. FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ
Pokud odběr vody slouží pro jednotlivé domácnosti jako voda na pití, na vaření, dále užitková, např. na splachování WC, zalévání zahrady, k napájení zvířectva atd.

A1) V případě studny, ze které je voda odebírána a u níž je v případě potřeby možno doložit, že studna byla vybudována před rokem 1955 (prohlášení, dokumentace ke stavbě, svědecká výpověď, zmínka v kupní smlouvě, dědictví atd.) , NENÍ nutno o povolení žádat. V tomto případě se studna i odběr z ní považuje dle výkladu zákona za povolený.

A2) Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení. Pokud bylo toto povolení vydáno (mohlo se jednat o vyjádření obce, stavební komise národního výboru, stavebního úřadu), jeho platnost po 1.1.2008 nezaniká.

A3) Pokud povolení nebylo vydáno vůbec, tzn., že studna byla udělána "na černo", a voda je odebírána pro potřeby domácnosti uvedené v bodě A), je potřeba o povolení odběru požádat vodoprávní úřad. Předtisk žádosti s uvedenými přílohami lze získat na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz nebo na internetových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz .


B. FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÁ OSOBA, OBCE, VEŘEJNÉ STUDNY A SKUPINOVÉ VODOVODY
Na odběr vody, která není odebírána pro potřeby jednotlivých domácnosti , a toto nakládání - odběr provádí osoba fyzická podnikající nebo právnická, musí být platné povolení k odběru. Kompetentní k povolení nakládání s vodami, včetně příslušných staveb toto nakládání umožňující, je odbor životního prostředí MěÚ Tišnov.

B1) Povolení k odběru bylo vydáno. V případě, že existuje k tomuto nakládání s vodami povolení, které nabylo právní moci před 1.1.2002, lze o prodloužení jeho platnosti požádat do 30.6.2007. Předtisk žádosti s uvedenými přílohami lze získat na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz nebo na internetových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz .
Pokud tak nebude učiněno, jeho platnost k 1.1.2008 zaniká, je třeba požádat o povolení nové.

B2) Povolení k odběru nebylo vydáno. V případě, že k tomuto nakládání s vodami povolení neexistuje, nebo se jej nepodaří dohledat, musí být požádáno o povolení nové.

Předtisk žádosti s uvedenými přílohami lze získat na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz nebo na internetových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz .Ing. Jiřina Frýbová
Odbor životního prostředí MÚ Tišnov