USNESENÍ Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   26. dubna 2007

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluveni: Petr Menšík

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • závěrečný účet Městyse Doubravník za rok 2006 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2006, s výrokem "bez výhrad",

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2007,

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2007,

  H: 12 - 0 - 1

 • rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • plnou moc obchodní společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. pro zastupování Městyse Doubravník při vyřizování nových povolení k odběru povrchových a podzemních vod pro zásobování vodovodu pro veřejnou potřebu, které jsou majetkem Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • prodej pozemku p.č. 392/3 o výměře 214 m2 a p.č. 417/16 o výměře 174 m2 - vše v k.ú. Doubravník paní Jiřině Dvořáčkové za cenu 20,- Kč/m2. Současně tímto Zastupitelstvo městyse Doubravník revokuje svoje rozhodnutí ze dne 31.8.2006 ve výše uvedené věci.

  H: 13 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostu městyse projednat podmínky a připravit úvěrovou smlouvu s KB,a.s. na úvěr ve výši 430 tis. Kč na pokrytí dokončení rekonstrukce mateřské školy.

H: 14 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o kontrole místních poplatků, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu JMK,

 • zprávy o činnosti finančního výboru, kontrolního výboru, komise sociální a komise kulturní,

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 2. května 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta