USNESENÍ Č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   7. června 2007

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Ing.Petr Sedláček, Václav Punčochář

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 tis. Kč na: Výměna střešní krytiny na staré budově MŠ v Doubravníku za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK,

  H: 13 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotku SDH Doubravník na výzbroj a výstroj ve výši 40 tis. Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • členský příspěvek z rozpočtu Městyse Doubravník ve výši 399,- Kč Energetickému sdružení obcí jižní Moravy na rok 2007,

  H: 13 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • finanční podíl Městyse Doubravník na restaurování sochy sv. Šebestiána ve výši 14.820,- Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • prodej hasičské cisterny Š-706 ASC pro obec Žďárec za cenu 30 tis. Kč.

  H: 13 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o hospodaření v obecních lesích a situaci s pozemky u kravína,

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 8. června 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta