USNESENÍ Č. 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   6. září 2007

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluveni: Zdeněk Kundrata

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za 1. pololetí 2007,

  H: 14 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník za 1. pololetí 2007,

  H: 14 - 0 - 0

 • příspěvek na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Doubravník ve výši 10 tis. Kč pro rok 2007,

  H: 13 - 0 - 1

 • rozpočtové opatření č. 4 a 5 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 14 - 0 - 0

 • dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2N03/51 mezi Městysem Doubravník a Pozemkovým fondem ČR,

  H: 14 - 0 - 0

 • nájemní smlouvu č. 75N07/51 na pronájem pozemku p.č. 390 v k.ú. Doubravník za cenu 100,- Kč/rok mezi Městysem Doubravník a Pozemkovým fondem ČR,

  H: 14 - 0 - 0

 • smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městysem Doubravník a firmou DOFOS,spol. s r.o.,

  H: 13 - 0 - 1

 • bezúplatný převod pozemků p.č. 1620/12 (ostatní plocha) o výměře 91 m2, p.č. 1620/3 (ostatní plocha) o výměře 447 m2, p.č. 1892/6 (ostatní plocha) o výměře 88 m2 a p.č. 1892/3 (ostatní plocha) o výměře 102 m2, vše v katastrálním území Doubravník do majetku Městyse Doubravník,

  H: 14 - 0 - 0

 • smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací mezi Městysem Doubravník a firmou GiTy NETTRADE,spol. s r.o. za podmínek specifikovaných v přílohách č.2 a 3 smlouvy,

  H: 14 - 0 - 0

 • pronájem nebytových prostor - garáže umístěné na pozemku p.č.st. 38 o výměře 21 m2 v k.ú. Křížovice panu Zdeňku Macháčkovi (1975) s právem příchodu a příjezdu za cenu 250,- Kč/m2/rok s platností od 1.9.2007,

  H: 14 - 0 - 0

 • Doplněk Programu obnovy (rozvoje) venkova Městyse Doubravník na roky 2008 - 2012 zpracovaný Mgr.Zdeňkou Svobodovou,

  H: 13 - 0 - 1

 • jednostranné zvýšení nájemného ve všech obecních bytech na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník v platném znění, a to s účinností od 1. ledna 2008,

  H: 14 - 0 - 0

 • do funkce kronikáře Městyse Doubravník pana Lubomíra Čecha (1960),

  H: 14 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p.č. 1620/17 (ostatní plocha) o výměře 539 m2 v katastrálním území Doubravník do majetku Městyse Doubravník.

  H: 14 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o výsledku kontroly Finančního úřadu Brno-venkov na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na rekonstrukci mateřské školy,

 • závěrečný účet Energetického sdružení obcí Jižní Moravy včetně zprávy o hospodaření za rok 2006,

 • závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí TIŠNOVSKO včetně zprávy o hospodaření za rok 2006,

 • závěrečný účet Vírského oblastního vodovodu,s.m.o. včetně zprávy o hospodaření za rok 2006,

 • informaci Ing.Ivana Nováka, jednatele firmy 3C,spol. s r.o. ke stavu televizního kabelového rozvodu,

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 7. září 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta