Průběh restaurování varhan září 2007


Akce restaurování varhan probíhá již od roku 2006. V této době nebyly varhany ještě prohlášeny za kulturní památku jako celek, ale kulturní památkou byla pouze varhanní skříň přesto, že odbornící usilovali o prohlášení celého varhanního stroje za kulturní památku již několik let.

Proto bylo možné čerpat prostředky ze státních dotací pouze na tuto skříň a proto také bylo započato s restaurováním pouze skříně.

Restaurování varhanní skříně provádí pan Mario Král - akademický malíř ve spolupráci s panem Ladislavem Moravcem - restaurátor pozlacovač, kteří vlastní osvědčení MK ČR pro tyto restaurátorské práce.

Práce je rozdělena do tří etap.V roce 2006 byly demontovány sochařské a řezbářské výzdoby. Restaurovány řezby a sochy ze spodní části skříně.

V letošním roce jsou restaurovány sochařské a řezbářské výzdoby ve střední části. Horní dva andělé společně se skříní budou zbývat do poslední fáze. Restaurování zahrnuje potřebnou petrifikaci, podlepení uvolněného křídového podkladu, vyčistění, doplnění a přeleštění pulírovací běli, doplnění modelace výzdoby, čistění zlacení a jeho doplnění a přeleštění, korektury a retuše.Na konci roku byla vypracována závěrečná restaurátorská zpráva s fotodokumentací.

V červnu byla provedena kontrola MKČR, která měla zkontrolovat provedení prací financovaných v loňském roce z programu Restaurování movitých kulturních památek. Kontrolu provedly paní Ing. Arch. Hana Šnajdrová a paní Naděžda Šindelářová. Kontrolou neshledaly závad ve využití poskytnuté dotace.Zrestaurované dílo bylo zabaleno a uloženo. Montáž bude provedena v rámci dokončení celé akce.

Pan Moravec nás prostřednictvím fotografií nechal nahlédnout do své dílny. A tak tu třeba máme fotografii doplnění chybějící části sochy
A zde již zarovnané a zahlazené do okolního reliéfu.
Převažující stav dřeva, přestože na povrchu vypadá asi takto.
Uvnitř skrývá mnoho práce červotoče.
A ukázka práce pana Moravce.Nemějte strach, křídla andělům nezmizela.

Ani nástroje.B.Š.