USNESENÍ Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne: 18. října 2007

Přítomno: 15 zastupitelů

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za 1.-9.2007,

  H: 14 - 0 - 1

 • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník za 1.-9.2007,

  H: 15 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 5.2.2005, uzavřené mezi Městysem Doubravník a ZŠ a MŠ Doubravník,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městyse Doubravník - Základní školy a Mateřské školy Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, ze dne 3.10.2002,

  H: 15 - 0 - 0

 • zahájit jednání s p. Antonínem Zadražilem, Doubravník 69, jako jediným zájemcem o koupi pozemku p.č. 330 v k.ú. Křížovice,

  H: 15 - 0 - 0

 • nahrazení programu CNN programem ČT24 v systému TKR v Doubravníku,

  H: 11 - 1 - 3

Zastupitelstvo městyse Doubravník revokuje bod č. 10. usnesení z jednání obecního zastupitelstva Doubravník konaného 10. února 2000 a schvaluje prodej pozemku p.č. 1169/4 o výměře 41 m2 a část pozemku 1169/1 označenou jako 1169/9 o výměře 351 m2 (vše lesní pozemek v k.ú. Doubravník) paní Ivetě Klimečkové za již uhrazenou cenu 10.470,- Kč.

H: 15 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje žádost výboru "Společnosti Anny Pammrové" o umístění pamětní desky Leopoldu Mazáčovi na budovu základní školy v Doubravníku.

H: 12 - 0 - 3

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s vytvořením mikroregionu obcí z "pernštejnského okolí" a pověřuje starostu městyse k dalším jednáním v uvedené záležitosti.

H: 15 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP u Městyse Doubravník a Městyse Doubravník - hospodářská činnost,

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 19. října 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta