Poměry v Doubravníku za Marie Terezie


Za Marie Terezie (*1717 - 1780) byly prováděny rozsáhlé reformy ve školství, soudnictví i ve správním aparátě. Byla podporována manufaktura, aby se monarchie vyrovnala vyspělejším zemím.

Na velká vydání spojená s vedením válek a na zásobování vojska bylo potřebí mnoha peněz. Také pozdější zavádění reforem stálo mnoho financí. Proto byla v celém státě nařízena kontrola lánové vizitace z roku 1675, aby mohla být zpoplatněna zatajená nebo pustá půda. Tato rozsáhlá akce byla provedena v roce 1749 a její výsledek je zapsán ve spisu "Catastrum a neb rolní přiznání při obci městys Doubravník dne 29. Juli 1749 roku".

Jelikož podle výsledku byla stanovena pro vrchnost zemská berně, vrchnost ve svém podání výnosy jak možno znehodnotila a odvolávala se na nepřístupný terén ve kterém se těžce hospodaří. Nakonec byla přes odpor šlechty zdaněna i její půda.

Tereziánský katastr je cenným dokumentem místopisným. V seznamu v roce 1749 jsou uváděna jména hospodářů též z dřívější vizitace pořadovými čísly. Domy jsou číslovány až od roku 1770 - 1773.

Ze jmen tratí poznáváme, že před rokem 1749 bylo obděláváno více polí na Rakovci a Vinohradě, ale po tomto datu jsou u pozemků jen poznámky: "Tam co se nikdy set nebude, poněvadž od vody pobráno jest." U jiných zase: "Co se v osmi letech jednou seje."

Veliká neúroda v letech 1771-72, nespokojenost poddaných ve vztahu k vrchnosti nejen u nás, ale i v celé Evropě a osvícenské snahy národnostně uvědomělých vlastenců způsobily, že syn Marie Terezie Josef II. začal provádět reformy školské, kulturní i hospodářské.

Roku 1775 vydal patent, v němž byl přesný soupis všech robotních povinností, aby si vrchnost nemohla svévolně upravovat jejich výši. Také pozemky byly znovu a pečlivěji přeměřovány a jsou zapsány v josefínském katastru. Výměra je počítána na jochy-jitra tak přesně a podrobně, že to až překvapuje.

Jitro byla staročeská plošná míra, která odpovídala 2.837 m2. Jitro zemské pak 2.041 m2. Jitro mělo 1.600 sáhu, přičemž sáh je 3,597m2. Měřice (vídeňská) měřila od roku 1764 61,487 litrů. Plošná vídeňská měřice zaujímala 19,17 arů.

Měřice na množství obilí byly sypané čili vršité a smítané čili zarovnané. Vršité bylo takové množství, které se vešlo do nádoby sypáním a udrželo se na ní. O nasypaný vršek měla zrní více než měřice smítaná, se které se navršené obilí smítalo dřevěnou laťkou. Této laťce se u nás říkalo "štrécholec".

Z každé jednotlivé parcely byla odhadnuta sklizeň, zhodnocená na peníze a z těch vyměřena daň - nejprve hospodáři, potom za celou obec a za celé panství. Celková výměra pozemků v naší obci byla 1.311 jiter a 521 sáhů. Hodnota sklizně byla 2.676 florentů 24 a 3/4 krejcaru.

V té době patřil Doubravník s celým Pernštejnským panstvím do Jihlavského kraje.


zdroj: Leopold Mazáč - Doubravník za časů roboty