Informace Úřadu městyse


Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám koncem roku touto cestou přinést některé informace a dále Vás seznámit s nejdůležitějšími změnami v placení poplatků, které schválilo Zastupitelstvo městyse Doubravník pro nadcházející rok 2008.

Zdravotnictví

  • Od příštího roku končí v Doubravníku dětská poradna, protože byla pro bystřickou polikliniku dlouhodobě nerentabilní a této službě nevyhovuje ani vybavení doubravnické ordinace. Dětský lékař MUDr.Kozár bude místo v Doubravníku ordinovat v Nedvědici.
  • Obvodní lékař MUDr. Kudláček nebude ordinovat 27. a 31. prosince z důvodu dovolené.

Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Od ledna je zrušena LSPP v Bystřici nad Pernštejnem - nadále bude tuto službu zajišťovat Nemocnice v Novém Městě na Moravě, tel. 566615444 (budova č. 17, bývalá budova RZP) a to následovně:

pro dospěléve všední dny17,00-22,00 hod.
v nepracovních dnech09,00-22,00 hod.
pro dětive všední dny17,00-22,00hod.
v nepracovních dnech08,00-21,00 hod.
zubní lékaři (dle rozpisu)v nepracovních dnech09,00-12,00 hod.

V okrese Brno-venkov bude LSPP zajištěna pro dospělé v tišnovské nemocnici (tel.549410330)

ve všední dny17,00-22,00 hod.
v nepracovních dnech08,00-20,00 hod.

Ve městě Brně bude LSPP zajišťována takto:

pro dospěléve všední dny17,00-07,00 hod.
Úrazová nemocnice(tel.545538538)v nepracovních dnechnepřetržitě
pro dětive všední dny17,00-07,00 hod.
Dětská nemocnice(tel.532231111)v nepracovních dnechnepřetržitě
zubní lékařive všední dny17,00-07,00hod.
Karáskovo nám.11(tel.548424242)v nepracovních dnechnepřetržitě

Odpadové hospodářství
I v letošním roce odpadové hospodářství skončí s finanční ztrátou. Do určité míry je obec schopna tuto ztrátu pokrýt z rozpočtových výdajů, avšak nelze tak činit donekonečna. Proto rozhodlo zastupitelstvo městyse, že výše poplatku bude pro rok 2008 činit 450,- Kč za trvale bydlící osobu či za rekreační objekt. (V roce 2007 se tento poplatek i přes zvýšení úložného na bukovské skládce nezvyšoval).
Je několik aspektů, které už ovšem není možné ignorovat a které trvale zvyšují náklady na odpadové hospodářství. Především je to neustálé zvyšování cen Technickými službami Bystřice nad Pernštejnem, dále pak nekázeň lidí, kteří po obci zakládají tzv. "černé skládky" - v poslední době se objevily např. v Luhačovicích, u cesty do Cigánů, Pod Jarcovou a u Báckého mostu. Je třeba si uvědomit, že likvidace těchto skládek velmi prodražuje odpadové hospodářství a platí za to i lidé, kteří odpady řádně třídí a chovají se slušně.
Zde je třeba upozornit i na věc, že likvidace nebezpečných odpadů je sice zdarma, ale pouze tehdy, je-li odevzdaná lednice či televizor kompletní. Najde se mnoho lidí, kteří vymontují z lednic kompresory, měděné trubky, z televizorů reproduktory či jiné součástky a v těchto případech přestává platit zpětný odkup spotřebiče, který je zdarma a jeho likvidace je zpoplatněna.
Splatnost místního poplatku je do konce ledna 2008, kdo chce, může si platbu rozložit do dvou splátek s tím, že druhá polovina poplatku je splatná do konce července 2008. Chataři a chalupáři zaplatí poplatek do konce července 2008.
Ještě připomínáme, že poslední letošní svoz plastů bude ve čtvrtek 27. prosince. Poslední letošní svoz PDO proběhne v sobotu 29. prosince. Dalším svozovým dnem bude středa 9. ledna 2008 a dále pak každý sudý týden ve středu - tak jako dosud. Nic se pro příští rok nezmění ani v systému sběru odpadů - známky na popelnice je nutno nalepit do konce ledna, na plasty budeme i nadále používat žluté pytle, na sklo je po obci rozmístěno celkem 7 kontejnerů, atp.
Za nákupním střediskem Jednoty bývá již nyní pravidelně přistavován kontejner na velkoobjemový odpad, který je k dispozici v předem určené, vyhlášené dny a hodiny a v budoucnu by zde mohl být i plnohodnotný sběrný dvůr.

U řadovek nad hřbitovem je v zimním období umístěn kontejner. Ten je určen na domovní odpad obyvatel, kterým v tomto období nejsou vyváženy popelnice. Díky některým nezodpovědným občanům tento kontejner během prvních dvou týdnů po přistavení dvakrát vyhořel. Opravu kontejneru - výměnu plastových vík zničených ohněm - musí opět zaplatit městys. Je zajímavé, že vlastní popelnice ještě nikomu nevyhořela!

Nezaškodí si znovu zopakovat, jak přesně by se měly třídit odpady:
- Do bílého kontejneru na sklo patří:
čiré sklo, láhve od nápojů (bez uzávěrů), čiré sklenice, zavařovací sklenice.
- Do zeleného kontejneru na sklo, kterých je v obci celkem šest patří:
barevné sklenice a láhve, tabulové sklo.
- Do kontejnerů na sklo v žádném případě nepatří:
zrcadla, autosklo, drátěné sklo, žárovky, zářivky, keramika, porcelán; do bílého kontejneru logicky nepatří barevné sklo.
- Do žlutého či oranžového pytle na plasty patří:
PET láhve (sešlápnuté), igelitové tašky a sáčky, polystyrén, vymyté kelímky od mléčných výrobků, plastové nádoby od mycích prostředků, krabice od mléka a džusů (tzv. tetrapack obaly).
- Do pytlů na plasty nepatří:
linoleum, kabely, pneumatiky, novodurové trubky, guma, molitan, textil, znečištěné nádoby (od olejů a nebezpečných látek), plastové nádobky od léčiv.

Vodné a stočné
Vodné se od roku 2008 zvyšuje pouze o sazbu daně z přidané hodnoty, kdy DPH stoupne z dnešních 5 na 9% (dále ceny včetně DPH).
Vodné účtované BVK činí 25,93 Kč/m3, vodné pro občany odebírající vodu z obecní studny bude od ledna 2008 účtováno městysem ve výši 392,- Kč/občan/rok.
Stočné platí všichni občané, jejichž nemovitost je možno napojit na veřejnou kanalizaci v Doubravníku, v Křížovicích kanalizace není, stočné se zde neplatí.Stočné pro osoby samostatně výdělečně činné bude také zvýšeno pouze o sazbu DPH a bude činit 21,80 Kč (20,- Kč bez DPH) za každý odebraný m3 vody.
Zvyšuje se stočné ze 420,- Kč na 458,- Kč ročně za trvale bydlící osobu či za rekreační objekt. Tento poplatek se v letech 2005-2007 nezvyšoval, ale vzhledem k rostoucím nákladům na odvádění odpadních vod (nový provoz přečerpávací stanice Luhačovice, nárůst cen a spotřeby elektrické energie, růst cen pohonných hmot, zvýšení DPH, atd.) není možné tuto cenu nadále udržet.
Splatnost stočného a vodného z obecní studny je do konce července 2008, kdo chce, může si platbu rozložit do dvou či více splátek s tím, že musí být vše do konce července úplně uhrazeno. Chataři a chalupáři zaplatí stočné do konce července 2008. OSVČ uhradí stočné na základě faktur po odečtu vodoměrů - cca v březnu a září 2008.

Vybírání poplatků
Poplatky - výše uvedené a poplatek ze psů se budou na úřadu městyse vybírat od pondělí 14. ledna 2008 a dále pak každý úřední den (po + st) od 08,00-12,00 a 12,30-17,00 hod. Všechny poplatky lze již od počátku příštího roku hradit i bezhotovostně, převodem na účet městyse č. 6025751/0100; před provedením bezhotovostní platby je nutné vyžádat si na úřadu městyse variabilní symbol.

Kabelová televize
Do systému kabelové televize byl nově zaveden zpravodajský program ČT24, který nahradil americkou stanici CNN a jako nový, dvanáctý program byl zprovozněn kanál TV NOE (lze naladit na 3 TV pásmu, kanál S15, kmitočet 259,25 MHz, zvuková norma BG ccir). Nadále sledujeme možnost zařazení programu NOVA CINEMA, ale dokud nebudou zcela zřejmé všechny podmínky příjmu tohoto televizního kanálu (zejména možná výše měsíčního poplatku), nebude tento program do nabídky TKR zařazen.

Czech POINT
neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan". V praxi to pro naše spoluobčany znamená možnost pořízení ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku přímo na Úřadu městyse Doubravník. Tato služba bude zprovozněna pravděpodobně již v lednu 2008.

Tříkrálová sbírka
Již tradiční Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 5. ledna 2008. Pokladničky s penězi budou opět zapečetěny a vedoucí skupinek budou označeni viditelnou jmenovkou s číslem občanského průkazu, aby nemohlo dojít ke zneužití vybraných finančních darů. V letošním roce bylo při sbírce vybráno 35.770,- Kč.

Zasedání zastupitelstva obce
V roce 2008 se zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník uskuteční v těchto termínech: 7.února, 20.března, 29.dubna, 12.června, 4.září, 16.října a 18.prosince. Zasedání se konají vždy v 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. Znovu připomínáme, že tato zasedání jsou veřejná a každý občan má právo se jich zúčastnit a prezentovat zde své připomínky či náměty. Dosud byla účast občanů na zasedáních žalostná a byli bychom rádi, kdyby se tato situace zlepšila - skoro to vypadá tak, že všechno v obci funguje naprosto bezproblémově a nikdo není s ničím nespokojen.

Různé
Již několikrát jsme upozorňovali na zákaz volného pohybu psů. Přesto, že se v tomto směru situace podstatně zlepšila, stále dochází k tomu, že se po obci toulají psi, kteří mohou jednak ohrožovat obyvatele a jednak svými výkaly znečišťují veřejná prostranství i soukromé pozemky.
Dalším přetrvávajícím nešvarem je fakt, že někteří občané spalují v domácnostech odpadky, zejména pak plasty a ještě více znečišťují již tak dost špatné ovzduší v obci.
Byli bychom rádi, kdyby se tyto dva výše uvedené problémy vyskytovaly v Doubravníku co nejméně, nejlépe vůbec. Každý člověk je odpovědný sám za sebe, ale musí si uvědomit, že se musí chovat tak, aby neúměrně neobtěžoval i své okolí.

Rok oslav
V červencovém čísle Doubravnického zpravodaje jsme spoluobčany informovali o způsobu a formě oslav osmistého výročí naší obce. Pro připomenutí uvádíme ty akce, které již mají konkrétnější podobu.
Zahájíme je v tomto roce a to 28. prosince, kdy mají občané možnost společně se setkat ve dvoře Základní školy u 1. Hasičské zabíjačky, na kterou všechny zvou plakátem na náměstí naši dobrovolní hasiči. V jejich režii budou postupně následovat i další akce jako například "Čarodějnice", červnová soutěž mládeže "O putovní pohár městyse Doubravník" a snad i letní výlet na Střelnici.
Vstup do roku oslav bude pojat netradičně. Na Silvestra Vás na jiném místě tohoto letáčku zve starosta k novoročnímu přípitku, který bude předcházet ohňostroji na náměstí. K účasti je povinný pouze vlastní pohárek, který Vám pod schody radnice naplníme výborným moravským vínečkem. Rovnou na Silvestra můžeme společně "pokřtít logo oslav", které bude provázet všechny následující akce.
Zásluhou skautského oddílu a Sokolů budeme moci 19. ledna navštívit Skautský ples, který měl v loňském roce veliký úspěch. Na přelomu dubna a května je plánováno vystoupení Svatomichalské gregoriánské scholy, které se v našem kostele ponese v duchu velikonočního rozjímání.
S příchodem jara jsou naplánovány přírodovědné vycházky do nebližšího okolí, které budou doplněny výkladem erudovaných odborníků, pana docenta Laciny a pana Ing. Záhory. Pokud bude zájem, je možno tyto akce zopakovat i v podzimním termínu.
Sportovci se na jaře mohou těšit na turnaj ve volejbale nebo na dálkový pochod. Ve druhém čtvrtletí bude nejvyšší čas připravit se na Slavnosti pernštejnského panství. Ze strany hlavních pořadatelů z Nedvědice bylo navrženo přenesení celodenního programu přímo do našeho městečka. Konkrétnější podobu se občané dozvědí nejpozději z již tradičních propagačních brožurek.
Po ukončení slavností bude následovat příprava vyvrcholení oslav, kterými budou tradiční Doubravnické hody. Ale to už jsme v druhém pololetí, jež bude rovněž bohaté na možnosti kulturního vyžití, například při říjnové výstavě Svazu zahrádkářů spojenou s výstavou pana Bělíka s výstižným názvem "Povodí Svratky".
Příprava publikace o Doubravníku významně pokročila. Pro její kvalitní vydání zbývá zajistit finanční prostředky a fotografickou prezentaci. Proto vyzýváme majitele dobových fotografií či kreseb k jejich krátkodobému zapůjčení. K účasti nebo podílení se na organizování různých akcí jsou srdečně zváni nejen občané Doubravníka ale i nedoubravničtí "fandové".

Závěr roku
Na závěr letošního roku, konkrétně na Silvestra bychom chtěli co nejsrdečněji pozvat všechny občany na úřad městyse k novoročnímu přípitku u příležitosti zahájení "ROKU OSLAV". Po přípitku bude následovat slavnostní ohňostroj.

Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům pěkné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2008.


Za Úřad městyse Doubravník
Zdeněk Kundrata, starostanahoru