USNESENÍ Č. 12 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne: 27. prosince 2007

Přítomno: 15 zastupitelů

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 15 - 0 - 0

 • rozpočtové provizorium hospodaření městyse Doubravník v 1. čtvrtletí 2008 do doby schválení rozpočtu městyse pro rok 2008. ZM schvaluje hospodařit v příjmech a výdajích dle skutečnosti 1. čtvrtletí 2007. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení,

  H: 15 - 0 - 0

 • příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 50.000,- Kč měsíčně,

  H: 15 - 0 - 0

 • přijetí příspěvku z Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky - sochy sv. Šebestiána ve výši 145.000,- Kč,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník, čímž ruší příslušný bod usnesení zastupitelstva městyse z 29.11.2007 týkající se pronájmu pozemku p.č. 196/4 (ostatní plocha) o výměře 49 m2 v k.ú. Běleč u Lomnice,

  H: 15 - 0 - 0

 • smlouvu o zřízení věcného břemene č. 17/Do/2006 (napojení na VOV).

  H: 15 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 28. prosince 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta