Usnesení č.14 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  20. března 2008

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluveni: Václav Punčochář


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočet Městyse Doubravník na rok 2008 jako schodkový,

  H: 13 - 0 - 1

 • rozpočet sociálního fondu Městyse Doubravník na rok 2008,

  H: 13 - 0 - 1

 • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 ve výši:
  • 650 tis. Kč ZŠ a MŠ Doubravník,
  • 10 tis. Kč oddílu stolního tenisu při TJ Sokol Doubravník,
  • 16 tis. Kč Junáku, Svazu skautů a skautek ČR, I.oddíl Doubravník,
  • 8 tis. Kč Dobrovolnému svazku obcí "Tišnovsko",
  • 16,1 tis. Kč Dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Pernštejn"

  H: 14 - 0 - 0

 • poradenskou a mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Doubravník a firmou ECONOMY RATING,a.s., Lidická 28 Brno na zpracování projektu za účelem podání žádosti o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod,

  H: 14 - 0 - 0

 • smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem Doubravník a firmou Dopravoprojekt Brno,s.r.o., Kounicova 13, Brno na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce náměstí v Doubravníku", ve stupni DZS,

  H: 13 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemků p.č. 131 a 430/1 a dále pozemků dle GP č. 548-98/2007 p.č. 450/2 a 460/9, vše v katastrálním území Doubravník z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 14 - 0 - 0

 • kupní smlouvu mezi Městysem Doubravník a panem Andreiem Ianosteacem, bytem Měnín o prodeji zemního stroje EO26 Bělorus za dohodnutou kupní cenu 35 tis. Kč.

  H: 14 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s předložením projektu "Rekonstrukce náměstí v Doubravníku" Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod a s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci náměstí v rámci vyhlášené výzvy "Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel". V případě kladného posouzení žádosti rozhodne Zastupitelstvo městyse Doubravník o formě zajištění zdrojů financování svým budoucím usnesením.

  H: 14 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostu městyse a tajemníka ÚM vypracováním a odesláním odpovědi na dopis č.j. 105/2008 (odesílatel Věra Pařilová) v tom smyslu, že ZM trvá na stanovených poplatcích za odvádění odpadních vod do kanalizace; v odpovědi bude vysvětlen postup dle zákona. Výše uvedené platí i pro dopis č.j. 144/2008 (odesílatel Jaroslav Šikula).

  H: 14 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2007,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 21. března 2008


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta