Usnesení č.15 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. dubna 2008

Přítomno: 12 zastupitelů
Omluveni: Ing.Karel Boček, Hana Navrátilová, Petr Menšík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • hospodaření Městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2008,

  H: 11 - 0 - 0

 • hospodaření hospodářské činnosti Městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2008,

  H: 11 - 0 - 0

 • poskytnutí příspěvku na činnost Tělocvičné jednotě Sokol Doubravník pro rok 2008 ve výši 25 tis. Kč,

  H: 10 - 1 - 1

 • poskytnutí příspěvku na restaurování varhan pro rok 2008 ve výši 20 tis. Kč Římskokatolické farnosti Doubravník,

  H: 12 - 0 - 0

 • úplatný převod pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Doubravník z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 12 - 0 - 0

 • darovací smlouvu č. 03/08, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Městysem Doubravník, a tím nabytí majetku specifikovaného v čl.II smlouvy; současně pověřuje starostu městyse podpisem darovací smlouvy,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • směnnou smlouvu, na základě které převádí Městys Doubravník do vlastnictví manželů Ing. Josefa Dufka a Růženy Dufkové, oba bytem Černvír č.p. 14 59262 Nedvědice pozemek p.č. 837/2 orná půda o výměře 12778m2, p.č.540 ostatní travní porost o výměře 748m2, p.č.1506 orná půda o výměře137m2 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr a to p.č..539 o výměře 241m2, p.č. 542 o výměře 183m2, p.č.650 o výměře 1064m2, p.č.797 o výměře 6018 m2, p.č.798 o výměře 1928m2, p.č.813 o výměře 216m2, p.č.814 o výměře 295m2, p.č.826 o výměře 10313m2, p.č. 827 o výměře 370m2, p.č.878 o výměře 2230m2, p.č.879 o výměře 1444m2, 880 o výměře 2324m2, p.č.881 o výměře 5840m2, p.č.922 o výměře 15325m2, p.č.1635 o výměře 155m2, 1639 o výměře 2207m2, p.č.1640 o výměře 224m2, p.č 1641 o výměře 896m2 vše v k.ú. Doubravník zaps. na LV č. 1 KN obce a k.ú. Doubravník a současně manželé Ing. Josef a Růžena Dufkovi převádí do vlastnictví Městyse Doubravníka pozemky st. p.č. 54/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225m2, st. p.č. 54/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 910m2, st. p.č. 377, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512m2 , p.č. 15/1,ostatní plocha o výměře 185m2, p.č. 15/3, ostatní plocha o výměře 3645m2, p.č. 15/4, ostatní plocha o výměře 155m2, p.č. 15/5, ostatní plocha o výměře 33m2, p.č. 15/6, ostatní plocha o výměře 93m2, p.č. 1637/21,ostatní plocha, vše v k.ú. Doubravník, zaps. na LV č. 710 KN obce a k.ú. Doubravník; současně pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy,

  H: 12 - 0 - 0

 • smlouvu o pronájmu nemovitostí, uzavřenou mezi Ing. Josefem Dufkem a Městysem Doubravník; současně pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy,

  H: 12 - 0 - 0

 • smlouvu o pronájmu pozemků, uzavřenou mezi Ing. Josefem Dufkem a Městysem Doubravník; současně pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.

  H: 12 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet Energetického sdružení obcí Jižní Moravy včetně zprávy o hospodaření za rok 2007,
 • závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pernštejn včetně zprávy o hospodaření za rok 2007,
 • závěrečný účet Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí včetně zprávy o hospodaření za rok 2007,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 30. dubna 2008


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta