Restaurování varhan, jaro 2008


Restaurování varhanního stroje provádí pan Dalibor Michek. Požádala jsem pana Michka o shrnutí dosud jeho firmou provedených prací a zde je jeho vyjádření:

Restaurování stroje doubravnických varhan bylo započato na podzim roku 2007.Jelikož je nutno rozdělit tuto práci na několik etap, snažím se postupovat pokud možno tak, aby bylo možno nástroj k liturgickým účelům zatím používat, třebaže s přibývajícími omezeními.

Jako první byly do dílen odvezeny tři dřevěné rejstříky pedálu, jejihž restaurování bylo v těchto dnech dokončeno. Po očistění musely být sňaty tři vrstvy barev, jakož i papírové přelepy.

Následovala chemická likvidace aktivního červotoče a pak byly píšťaly petrifikovány v akrylátové pryskyřici, v případě většího poškození i několikanásobně. Fušersky poškozená ústí byla doplněna. Protože červotoč vyžral klih ve spojích, bylo nutno mnohé píšťaly rozebrat a znovu sklížit.

U Subbasu 16' byly nově okoženy zátky. Výřezy horních labií většiny píšťal byly doplněny na původní výšku. Rozsáhlá poškození povrchu píšťal zejména v místech přelepů byla vytmelena za horka směsí vosků a pryskyřic, což přispívá k těsnosti píšťal a povrch dřeva navíc zpevní.

Všechny pedálové píšťaly hrají a jsou připraveny k intonaci. Zrestaurována je i pedálová vzdušnice včetně píšťalnic, hřídelových desek a části registratury. Železné součásti jako registrační úhelníky, čepy a šrouby budou po zbavení korosních produktů černěny zinkochromátováním. Na pedálové vzdušnici se dochovaly toliko dva štokové šrouby, ostatní jsou až z devatenáctého století.

Rozebrány a odvezeny byly oba klínové měchy, jakož i vzduchovody krom kanálu pod stupínkem mezi zadní stěnou kůru a varhanní skříní.Veškeré okožení měchů včetně nepůvodních kožených pantů od Františka Svítila mladšího z roku 1879 bylo odstraněno, podle dodochovavších se pozůstatků budou díly měchů po očistění a petrifikaci spojeny šlachami a nově okoženy zevnitř i vně. Poté budou měchy osazeny na zrestaurovaný sběrný vzduchovod.

V současnosti zajišťuje provisorní provoz varhan malý plovákový měch. Přibližně tři a půl metru dlouhé dřevěné pružiny vyrovnávající tlak vzduchu, jenž by se bez nich měnil v závislosti na poloze horních desek měchů, jsou červotočem zničeny tak, že je nutno vyrobit jejich kopie. Původní pružiny budou po očistění, konservaci a petrifikaci předány k uložení.

V následujících týdnech a měsících bude dokončeno kompletní restaurování vzduchové soustavy a pedálového stroje včetně píšťal a vzdušnic Kornetbasu stojícího převážně v bočních prospektech varhanní skříně.

Demontáž a restaurování píšťal a píšťalnic hlavního stroje bude prováděno postupně od zadní strany varhanní skříně tak, aby bylo možno nástroj i nadále používat v podobě sic stále chudší, leč přece.

Průběžně prováděný průzkum potvrzuje zatím předpoklad o mimořádné kvalitě Výmolových varhan a dále i to, že restaurování bylo zahájeno doslova v hodině dvanácté.


MgA. Dalibor Michek
varhanář
Pan Dalibor Michek v květnu provedl chemické ošetření kůru a jeho veškerého dřevěného zařízení proti červotoči tak, aby zde mohli být průběžně ukládány již zrestaurované části varhan. Stejný zákrok bude v letních měsících aplikován na lavice v hlavní chrámové lodi.
Na lavice však nelze použít shodný prostředek, neboť po vzorkové zkoušce bylo zjištěno, že reaguje s jejich povrchovou úpravou a bylo třeba vyhledat jiný typ prostředku.

V zimních měsících navštívil náš chrám pan Kristian Wegsheider, zkušený německý varhanář, s nímž pan Michek aktivně spolupracuje. Společně s panem Michkem a odbornými členy komise pro restaurování našich varhan zvážili další postup při restaurování. Pan Kristián Wegscheider po shlédnutí detailů stroje potvrdil, že jde nejen o velmi vzácně dochovaný barokní nástroj, ale i velmi kvalitně propracovaný.

I v letošním roce budou pokračovat práce na dřevořezbách a částečně se začne s přípravou na restaurování vlastní skříně.

Restaurování je hrazeno většinou z dotace Jihomoravského kraje a MK ČR, prostředků vlastníka, z příspěvků jednotlivců, firem a městyse Doubravník. Všem dárcům děkuji a zároveň prosím o další podporu, která by umožnila pokračovat plynule v restaurování velmi vzácného nástroje. Dále děkuji všem kdo ochotně pomáhají při přípravných pracích, organizaci či úklidu.

Na podporu této akce je pořádána série benefičních koncertů v našem kostele Povýšení sv. Kříže. Příští koncert se uskuteční v září, na němž se s Vámi těším nashledanou.


Šenkyříková Barbora

. . .

Další fotografie k článku najdete   Z D E