Usnesení č.22 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  5. února 2009

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Ing. Vladimír Hejčík, Eva Zemanová


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • hospodaření Městyse Doubravník za rok 2008,

  H: 12 - 0 - 1

 • hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník za rok 2008,

  H: 13 - 0 - 0

 • výsledek hospodaření HČ Městyse Doubravník: zisk na účtu 931 ve výši 45.098,69 Kč za rok 2008 převést do rozpočtu Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • převedení části nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty (HČ) minulých let z účtu 932 do rozpočtu Městyse Doubravník, a to ve výši 54.901,31 Kč a posílit tímto rozpočet městyse,

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Městyse Doubravník za rok 2008,

  H: 13 - 0 - 0

 • výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doubravník za rok 2008 ve výši 18.944,57 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn (1.000,- Kč) a do rezervního fondu (17.944,57 Kč),

  H: 13 - 0 - 0

 • převedení částky 36.890,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Doubravník, okres Brno-venkov na nákup nábytku do I. třídy,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov,

  H: 13 - 0 - 0

 • Smlouvu o poskytnutí poradenských služeb za účelem získání dotace mezi Městysem Doubravník a firmou Computer systém cz, s. r. o. a současně schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 "eGovernment v obcích - Czech POINT",

  H: 11 - 0 - 2

 • přílohu č. 1 k nájemní smlouvě z 1. 1. 2003 o nájmu pozemků uzavřenou s Agropodnikem Skalice nad Svitavou,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek pro rok 2009 ke smlouvě o příspěvku k zajištění provozu pojízdné prodejny - žadatel Zdeněk Batelka,

  H: 12 - 0 - 1

 • přílohu č. 5 ke smlouvě č. 11/2005 uzavřené mezi Městysem Doubravník a TS města, a. s. Bystřice nad Pernštejnem - odstranění odpadu v roce 2009,

  H: 13 - 0 - 0

 • pronájem pozemku p.č. 303/2 (zahrada o výměře 545 m2) v k.ú. Křížovice panu Zdeňkovi Macháčkovi ml. za cenu 1.200,- Kč/rok,

  H: 9 - 0 - 4

 • prodejní cenu stavebních pozemků na p.č. 278/25 v k.ú. Křížovice ve výši 250,- Kč/m2,

  H: 10 - 0 - 3

 • doplnění finančního výboru Zastupitelstva městyse Doubravník o dva členy - p. Miroslava Galdu a Ing. Lucii Punčochářovou.

  H: 13 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje prodej pozemku p.č. 1457/2 v k.ú. Doubravník paní Libuši Gnojkové (jmenované bude nabídnuta směna za část pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Doubravník).

H: 0 - 13 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva městyse Doubravník (kontrolního a finančního) a komisí Rady městyse Doubravník (životního prostředí, sociální a kulturní),
 • zprávu o kontrole placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, provedené u VZP, pracoviště Nové Město na Moravě,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 9. února 2009


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta