Spor s Františkem Pospíšilem o nákladní auto


Jak spletitá cesta vedla k vlastnictví první automobilové stříkačky pro doubravnické hasiče popisuje tehdejší kronikář Leopold Mazáč v kronice takto:

Zajímavý a vleklý spor měla obec s Františkem Pospíšilem, obchodníkem z Popůvek čís.81, p.Bosonohy, o nákladní auto. Obec neměla spolehlivou stříkačku. Motorová stříkačka z r. 1929 nevyhovovala, protože musila být tažena koňmi.Na základě jednání s okres. úřadem Brno - venkov jako úřadem dohlédacím bylo obci přiděleno nákladní auto zn. Praga - druh LKW, typ LN, policejní značka PB-17488, jehož majitelem byl Frant, Pospíšil z Popůvek. Odhadní cena dle odhadní listiny X4-590-43 ze dne 3. 5. 1943 mu byla zaplacena. Za rekonstrukci auta k účelům hasičským byla firmě F.L. Jelínek v Doubravníku zaplaceno 10.545 K. Motorová stříkačka z r. 1929 byla namontována na toto auto a vůz vhodně upraven.Zbylou karoserii a budku koupil Němec, obchodník v Novém Městě na Mor. asi za 12.000 K. Na rekonstrukci auta byla poskytnuta podpora 26.000 K.

Dekretem presidenta republiky č.5/1945 Sb.z. a nař. o neplatnosti některých právních jednání v době okupace byly všechny převody movitostí i nemovitostí prohlášeny za neplatné. To se týkalo i tohoto nákladního auta a p. Pospíšíl prostřednictvím svého právního zástupce Dr.J. Krče z Brna žádal vrácení auta v původním stavu zpět. Jeho žádost považoval MNV za oprávněnou, ale nemohl jí vyhovět. Uvést auto do původního stavu bylo nemožné a bez stříkačky obec také nemohla být. Pospíšil potom žádal doplatek 9.969 Kčs jako náhradu úroků a skutečné ceny auta a pneumatik. Předseda MNV byl tomuto řešení nakloněn, protože uznával jeho požadavek. V MNV ale zvítězil názor nedávat mu ani Kčs.Bylo v té věci potom mnoho jednání u ONV, ZNV, Zemské hasičcké jednoty, mnoho schůzí MNV a rady MNV, osobního jednání s p. Pospíšilem v Doubravníku i v Brně, mnoho výslechů osob na koupi auta zúčastněných.

Nakonec p. Pospíšil obnos 40.500 Kčs, který za auto obdržel, zaslal obci do záložny, obec zase jemu zpět. Po jednání u ZNV 10.1.1946 trval p. Pospíšil na tom, aby mu auto bylo vráceno v původním stavu anebo mu byla poskytnuta potřebná úhrada na koupi stejného vozu, protože cena aut od r.1943 podstatně stoupla.

Předseda při jednání uznával jeho požadavek i platnost dekretu pres. republiky, ale poukazoval na nehospodárnost rekonstrukce stříkačky do původního stavu. Žádal, aby byla p.Pospíšilovi poskytnuta náhrada z prostředků na úhradu škod způsobených válečnými událostmi. Referát dopravy a veřejných prací navrhl kompromisní řešení, aby MNV vyplatil p. Pospíšilovi jednou provždy částku 20.000 Kčs za předpokladu, že obci bude vyplacena z hasičského fondu od Ústřední hasičské jednoty subvence v této výši. Předseda prohlásil, že tento návrh bude projednán ve schůzi MNV. Další rozdíl kupní ceny nového auta, která byla nyní 95.000 Kčs, navrhoval doplatit z veřejných prostředků. Pokud tyto žádosti nebudou vyřízeny, aby obec rozdíl kupní ceny hradila výpůjčkou.

Dne 28.2.1946 se konalo u ONV v Tišnově poslední jednání v této spletité záležitosti. Byli přítomni: Za MNV Vladimír Vojta, místopředseda, Albín Bartoněk a Emil Šikula, členové rady MNV, Oldřich Musil, náčelník hasič. sboru, Miloslav Zimula, místonáčelník hasič. sboru, František Bílý, jednatel, zástupce Hasičské jednoty Jan Kališ, za ONV Vojtěch Chytrý a Frant.Pospíšil. Bylo dohodnuto, že MNV přijme kupní cenu 40.500 K ve starých platidlech, tato zamění za nová platidla a vyplatí p. Pospíšilovi jednou provždy částku 60.500 Kčs do 31.3.1946.

S tímto ujednáním František Pospíšil a všichni přítomní souhlasili. Tím byla celá záležitost skončena.


Z Kroniky městyse Doubravníku
vypsal Lubomír Čech