Veřejná výzva


Tajemník Úřadu městyse Doubravník vyhlašuje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v aktuálním znění (dále jen "zákon") veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:


MATRIKÁŘKA,
PRACOVNICE EVIDENCE OBYVATEL

(místo výkonu práce: Úřad městyse Doubravník)


Zájemce musí splňovat předpoklady stanovené § 4 zákona:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný ve smyslu ustanovení § 4, odstavec 2 zákona,
 • perfektně ovládá jednací jazyk slovem i písmem.


Požadavky zaměstnavatele:

 • středoškolské vzdělání s maturitou,
 • aktivní znalost zákona o matrikách a zákona o evidenci obyvatel,
 • základní orientace v zákoně o obcích a správním řádu,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • příjemné vystupování, komunikativnost a pečlivost,
 • ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám úřadu,


Náplň činnosti:

 • zajišťování výkonu státní správy na úseku matrik, evidence obyvatel a občanských průkazů,
 • vedení pokladny úřadu.


Platové zařazení:

 • 8 platová třída dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb.


Termín nástupu a pracovní poměr:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce a s nástupem od 1. prosince 2009.


Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
 • datum a podpis zájemce.


K přihlášce musí být přiloženy následující doklady:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,


Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

 • Přihlášku s přílohami doručte do 24. června 2009 do 1700 hodin osobně nebo poštou na adresu Úřad městyse Doubravník, Doubravník 75, 592 61 Doubravník.V Doubravníku, 5. června 2009


Zdeněk Šikula
tajemník ÚM Doubravník