Usnesení č.26 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  3. září 2009

Přítomno: 15 zastupitelů


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za II. čtvrtletí 2009,

  H: 15 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření hospodářské činnosti městyse Doubravník za II. čtvrtletí 2009,

  H: 14 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace od MŽP ČR v rámci dotačního titulu "Program péče o krajinu" ve výši 38.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov,

  H: 15 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace od MV ČR v rámci Integrovaného operačního programu na upgrade Czech POINT ve výši 58.259,- Kč; současně schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IOP, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 "eGovernment v obcích - Czech POINT",

  H: 15 - 0 - 0

 • firmu Triada, spol. s r. o. Praha jako dodavatele upgrade Czech POINT, a to na základě provedeného průzkumu trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem - nebyl uplatněn interní předpis upravující řízení na zakázky malého rozsahu,

  H: 15 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 15 - 0 - 0

 • poskytnutí příspěvku z konta Jitka Cisterciáckému opatství Porta coeli na opravu bývalého kravína ve výši 10.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 3

 • poskytnutí příspěvku Mikroregionu Pernštejn ve výši 18.296,25 Kč jako úhradu vlastního podílu na projekt Drobné sakrální stavby - oprava kaple v Křížovicích,

  H: 15 - 0 - 0

 • smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví (č.j. 335/09) 2 ks vozidel LADA NIVA z majetku České republiky, Krajského ředitelství Policie jihomoravského kraje do vlastnictví Městyse Doubravník,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov,

  H: 15 - 0 - 0

 • žádost Ing. Josefa Dufka (podanou na místě) o prodloužení termínu vyklizení ocelové montované haly u bývalého kravína a sousedního pozemku (část p.č. 15/3 v k.ú. Doubravník) do 30. října 2009,

  H: 11 - 0 - 4

 • prodej pozemků p.č. 391/22 a p.č. 391/23 (oba orná půda o výměře 592 m2 v k.ú. Doubravník) za cenu 500,- Kč/m2; pozemky budou prodány dle pořadí došlých žádostí o stavební místo, tj. manželům Čepičkovým a Šikulovým,

  H: 14 - 0 - 1

 • zveřejnit záměr prodeje ocelové montované haly na pozemku p.č.st. 377 v k.ú. Doubravník,

  H: 15 - 0 - 0

 • zveřejnit záměr pronájmu pozemků v k.ú. Doubravník - p.č. 244/7 trvalý travní porost o výměře 6.802 m2, p.č. 244/8 trvalý travní porost o výměře 3.572 m2 a p.č. PK 244/1 o výměře 33.706 m2.

  H: 15 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje:

 • uspořádání referenda vyhlášené iniciativou NE - základnám.

  H: 0 - 14 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník projednalo:

 • dopis č.j. 498/09 Ing. Josefa Dufka, bytem Černvír 14, 592 62 Nedvědice a neshledalo pochybení v postupu vedení městyse.

  H: 11 - 1 - 3


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • postup úprav místní komunikace za nádražím přednesený starostou městyse na základě dopisu č.j. 455/09 manželů Špunarových,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 4. září 2009


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta