Sochy na náměstí


Na doubravnickém náměstí stojí dvě sochy - sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého, obě jsou státní kulturní památky.

Sochy byly v posledních dvou letech restaurovány, neboť se již nacházely ve velmi špatném stavu (zvlášť socha Jana Nepomuckého).

Restaurátorské práce provedla firma MARSTON z Brna, konkrétně restaurátor MgA. Jiří Marek. Práce byly prováděny s velkou pečlivostí a o jejich kvalitě se může každý osobně přesvědčit. Financování restaurátorských prací bylo zajištěno z programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR.

Nezaškodí si připomenout některé zajímavosti o sochách, jako i o světcích samotných:


Sv. Šebestian (zemř.r. 288)

Sv. Šebestian byl římský voják. Po prozrazení, že je křesťanem byl přivázán ke sloupu a vojáci do něj stříleli z luků. Všichni mysleli, že je mrtev, ale byl jen v bezvědomí. Péčí vdovy po sv. Haštalu (Kastul) Ireny, která si ho vzala domů, se uzdravil. Znovu předstoupil před císaře Diokleciána a vyzval ho, aby přestal křesťany pronásledovat. Rozlícený císař ho však nechal sochory ubít k smrti a tělo pohodit do městské stoky.

Sv. Šebestián je patronem válečných invalidů, též hrnčířů, koželuhů a ochráncem proti moru.

Socha je z mušlového vápence a představuje světce stojícího na jedné noze zády ke stromovému pahýlu. Postava je oděna v bederní roucho bohatě rozvinuté drapérie, hlava nese paprskovitou svatozář, pod levým bokem u kmene je uložen štít s přilbou. Podstavec objektu je složen z několika kvádrů, převážně čtvercového půdorysu.

Na podstavci je latinský nápis:

In honoreM DIVo SebastIano a CVLtorIbVs opera IoannIs Kasparek exstrVCta 

Český překlad zní:

K poctě svatého Šebestiána obyvateli/ctiteli úsilím Jana Kašpárka vystavěna

V textu jsou zvýrazněné značky, které suplují římské číslice a jejich ciferný součet udává rok vzniku sochy:

I+M+D+I+V+I+C+V+L+I+V+I+I+X+V+C   = MDCCLXXVI

Arabskými číslicemi je to následovně:

1+1000+500+1+5+1+100+5+50+1+5+1+1+5+100   = 1776
Jan Nepomucký (1340-1393)

Po studiu na univerzitě v Padově dosáhl doktorátu církevního práva a působil jako generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Na příkaz krále Václava IV. (při vyřizování králova sporu s arcibiskupstvím) byl mučen a poté shozen z Karlova mostu do Vltavy. Je patronem kněží, mlynářů, lodníků, vorařů a mostů.

Pískovcová socha světce drží na pravém předloktí kříž a v levé ruce kovovou pozlacenou palmovou ratolest. Postava stojí na čtyřhranném sloupu s římsami a prolamováním. Nad hlavou, jak je svatojánskou tradicí, má světec svatozář s pěti pozlacenými hvězdami. Celek je osazen na kamenném základě.

Socha stávala původně u zdi Jamborova domu. Jan Nepomuk Kašpárek, který působil v Doubravníku jako farář v letech 1768 - 1790 ji nechal opravit (45 let po svatořečení Jana Nepomuka) a na náměstí byla pak umístěna spolu s Šebestiánem.

Latinský nápis na podstavci:

InnoVata DIVo IoannI nepoMVCen CVraet Labore IoannIs kasparek 

Překlad:

Obnovena svatému Janu Nepomuckému péčí a úsilím Jana Kašpárka

Zvýrazněné značky:

I+V+D+I+V+I+I+M+V+C+C+V+L+I+I   = MCDLLVXXVI

Jejich součet:

1+5+500+1+5+1+1+1000+5+100+100+5+50+1+1   = 1776Petr Koukal a Zdeněk Šikula