Usnesení č.31 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. dubna 2010

Přítomno: 13 zastupitelů

Omluveni: Ing. Barbora Šenkyříková, Petr Menšík


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2009 s výrokem: "bez výhrad",

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2010,

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2010,

  H: 13 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 18.300,- Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p. č. 462 trvalý travní porost o výměře 180 m2 v katastrálním území Doubravník od Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • nákup 2/3 podílu nemovitostí (budovy bývalého zahradnictví na pozemcích p. č. st. 510, 511 a 512 v katastrálním území Doubravník) od paní Jindry Kapounové za cenu 200 tis. Kč a pověřuje starostu městyse uzavřením kupní smlouvy,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu Městyse Doubravník,

  H: 13 - 0 - 0

 • zákaz využívání plochy chodníku mezi autobusovou zastávkou a parkovištěm na západní straně náměstí ke stánkovému prodeji.

  H: 13 - 0 - 0


 • Zastupitelstvo městyse Doubravník vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze elektronické spisové služby, která bude provázána a plně kompatibilní s provozovaným informačním systémem MUNIS firmy Triada, a. s. Praha, a to prostřednictvím ORP Tišnov v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích městyse.

  H: 13 - 0 - 0

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník se seznámilo s návrhy na využití areálu bývalého kravína, které podali Ing. arch. Jambor a Ing. Záhora. Veřejná beseda k tomuto tématu bude svolána na pátek 21. května v 18 hodin do zasedací místnosti staré radnice.


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet DSO Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • závěrečný účet Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • zprávy o činnosti výborů a komisí, které písemně předložili jednotliví předsedové,
 • informaci starosty městyse o možnosti výstavby sběrného dvora, zpracování projektové dokumentace a získání dotace na realizaci akce,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 30. dubna 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta