Usnesení č.32 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  10. června 2010

Přítomno: 11 zastupitelů

Omluveni: RNDr. Petr Navrátil, Hana Navrátilová, Jan Cigáň


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 11 - 0 - 0

 • žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov o navýšení kapacity mateřské školy ze 45 na 50 dětí,

  H: 11 - 0 - 0

 • změnu svozové firmy na odvoz komunálního odpadu s účinností od 1.července 2010. Nadále bude svoz TKO v obci zajišťovat firma van Gansewinkel, a. s.; Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse uzavřením smlouvy,

  H: 11 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p. č. 1903 ostatní plocha o výměře 35 m2 (původně parc. č. st. 229) v katastrálním území Doubravník od Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 11 - 0 - 0

 • smlouvy o dílo č. 1/2010 a 2/2010 mezi firmou Studio REGION a Městysem Doubravník na zpracování územního plánu.

  H: 10 - 0 - 1

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro volební období 2010 - 2014 bude do Zastupitelstva městyse Doubravník voleno celkem 15 členů.

  H: 10 - 0 - 1

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov začala vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví.

  H: 11 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • informaci starosty městyse o dalším postupu při řešení obnovy areálu bývalého kravína,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 11. června 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta