Usnesení č.33 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  9. září 2010

Přítomno: 12 zastupitelů

Omluveni: RNDr. Petr Navrátil, Ing. Karel Boček, Václav Punčochář


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za II. čtvrtletí 2010,

  H: 12 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření hospodářské činnosti městyse Doubravník za II. čtvrtletí 2010,

  H: 12 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace od MŽP ČR v rámci dotačního titulu "Program péče o krajinu" ve výši 38.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 3 a 4 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj, dovybavení a opravu zásahového vozidla j. SDH Doubravník ve výši 49.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • směrnici č. 1 o oběhu účetních dokladů, směrnici č. 2 o majetku a inventarizaci, směrnici č. 3 o účetnictví a směrnici č. 6 o evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,

  H: 12 - 0 - 0

 • bezúplatný převod čistírny odpadních vod a jednotné kanalizace vybudované v rámci výstavby Vírského oblastního vodovodu do majetku městyse Doubravník. Dalším jednáním a podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo starostu městyse,

  H: 12 - 0 - 0

 • Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci: "Místní komunikace č. D13 v Doubravníku", uzavřenou mezi městysem Doubravník a a. s. Dopravoprojekt Brno

  H: 12 - 0 - 0

 • Kupní smlouvu na koupi dřevěné lávky přes řeku Svratku (nemovitá kulturní památka, rejstř. č. u MK ČR 11465/7-8606), uzavřenou mezi městysem Doubravník a s. p. Brněnské papírny Předklášteří v likvidaci za dohodnutou cenu 8.400,- Kč vč. DPH,

  H: 12 - 0 - 0

 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městysem Doubravník a Miroslavem Cecavou, na základě které zaručuje městys Doubravník právo příjezdu a příchodu panu Cecavovi k pozemku p.č. 391/25 v kat. území Doubravník, který nabude do svého vlastnictví na základě směnné smlouvy a který vznikl oddělením z pozemku p.č. 391/1 dle GP č. 593-235/2010,

  H: 11 - 0 - 1

 • Směnnou smlouvu uzavřenou mezi městysem Doubravník a Miroslavem Cecavou, na základě které nabude pan Cecava do svého vlastnictví pozemky p.č. 391/25 orná půda o výměře 871 m2, p.č. st. 511/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2 a p.č. st. 512/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m2, vše v katastrálním území Doubravník za cenu 500,- Kč/m2 a městys Doubravník nabude do svého vlastnictví spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/3 staveb, nacházejících se na pozemcích p.č. st. 510, 511 a 512 v katastrálním území Doubravník za cenu 100.000,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • Smlouvu o úschově peněz do advokátní úschovy č. 212010; jedná se o částku 407.500,- Kč, která bude vyplacena na základě směnné smlouvy uzavřené mezi městysem Doubravník a panem Miroslavem Cecavou.

  H: 12 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, kterou dne 11. 8. 2010 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Brno - venkov,
 • závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pernštejn včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • závěrečný účet Energetického sdružení obcí jižní Moravy (ESOM) včetně zprávy o hospodaření za rok 2009,
 • likvidaci sdružení ESOM k 1. 4. 2010,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 10. září 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta