Usnesení č.3/2010 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  16. prosince 2010

Přítomno: 9 zastupitelů, od 1815 hod. 10 zastupitelů
(omluveni: Ing. Šenkyříková, Mgr. Šenk, Ing. Sedláček, Ing. Boček, Ing. Rous, p. Bělík)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 9 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

  • přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje související se zabezpečením akceschopnosti j. SDH městyse Doubravník na rok 2010 ve výši 3.120,- Kč,

   H: 9 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy tohoto usnesení,

   H: 9 - 0 - 0

  • rozpočtové provizorium na rok 2011 a hospodaření v období rozpočtového provizoria,

   H: 9 - 0 - 0

  • příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 60.000,- Kč měsíčně,

   H: 10 - 0 - 0

  • doplnění bodu č. 6 ze zápisu z jednání zastupitelstva č. 2/2010 takto: "předseda komise, který není členem Zastupitelstva městyse Doubravník, bude odměňován formou dohody o provedení práce jedenkrát ročně částkou 2.000,- Kč",

   H: 10 - 0 - 0

  • smlouvu o dílo na zpracování Lesního hospodářského plánu pro Městys Doubravník. Zhotovitelem LHP bude LH Projekt, a. s., se sídlem Čichmova 386, Brno; celková cena za zpracování LHP činí 55.212,- Kč vč. DPH,

   H: 10 - 0 - 0

  • žádost o pořizování územního plánu Městyse Doubravník; pořizovatelem bude Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu; zastupitelstvo dále rozhodlo, že spolupracovat s pořizovatelem ve věci územního plánu bude starosta městyse,

   H: 10 - 0 - 0

  • schvaluje, na základě žádosti ZO Českého zahrádkářského svazu Doubravník, ukončení smlouvy na užívání budovy č.p. 62 (moštárny) dohodou k 31. 12. 2010,

   H: 10 - 0 - 0

  • schvaluje, na základě žádosti pana Tomáše Sedláčka, bytem Deblín, ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v areálu HČ dohodou k datu 31. 12. 2010,

   H: 10 - 0 - 0

  • "Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností" mezi Městysem Doubravník a EKOLAMP, s. r. o., se sídlem I. P. Pavlova 1785/5, Praha,

   H: 10 - 0 - 0

  • "Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru" mezi Městysem Doubravník a EKOLAMP, s. r. o., se sídlem I. P. Pavlova 1785/5, Praha,

   H: 10 - 0 - 0

  • "Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení" mezi Městysem Doubravník a ELEKTROWIN, a. s., se sídlem Michelská 60, Praha 4,

   H: 10 - 0 - 0

  • ceník služeb pro rok 2011 dle přílohy tohoto usnesení,

   H: 10 - 0 - 0

  • obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích.

   H: 10 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 20. prosince 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta