Usnesení č.5/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  3. února 2011

Přítomno: 12 zastupitelů, od 1830 hod. 13 zastupitelů
(omluveni: Ing. Boček, p. Smutný)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu městyse Doubravník,

   H: 12 - 0 - 0

  • zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Doubravník za rok 2010,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo mezi městysem Doubravník a společností VIA ALTA, a. s. Třebíč, na zpracování projektové žádosti o dotaci na projekt "Kompostárny" pro Operační program životního prostředí, spravovaný SFŽP ČR,

   H: 12 - 0 - 1

  • Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a Smlouvu o výpůjčce s firmou ASEKOL, s. r. o. Praha,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p. 329 (bývalá textilka) mezi městysem Doubravník a firmou DRIVE CZ, spol. s r. o. Turnov,

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej pozemku p.č. 389/17 ostatní plocha o výměře 237 m2 v kat. území Doubravník manželům Simoně a Miloslavovi Krábkovým za cenu 50,- Kč/m2,

   H: 13 - 0 - 0

  • vystavení objednávky pro Ing. Miloše Brzáka na zpracování žádostí o poskytnutí dotací na výstavbu vodovodu a kanalizace Horní Rakovec u MZE ČR a JMK, za cenu do 12 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • nabídku firmy JMF TRANS, s. r. o. Doubravník 308 na demontáž a následné odkoupení ocelové montované haly na pozemku p. č. st. 377 v kat. území Doubravník za cenu 130 tis. Kč,

   H: 13 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník, v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, odvolává z funkce člena finančního výboru Ing. Jiřího Rouse a současně volí členem finančního výboru Ing. Vlastimila Lahodu.

  H: 12 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 7. února 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta