Usnesení č.6/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  17. března 2011

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluven: Ondřej Smutný


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • hospodaření Městyse Doubravník za rok 2010,

  H: 13 - 0 - 1

 • hospodaření Hospodářské činnosti Městyse Doubravník a přeúčtování ztráty za rok 2010 ve výši 74.445,44 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let),

  H: 14 - 0 - 0

 • výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov za rok 2010 a současně schvaluje převedení zisku ve výši 102.158,35 Kč do fondu rezerv 100.158,35 Kč a do fondu odměn 2.000,- Kč,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočet Městyse Doubravník na rok 2011 jako schodkový,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočet sociálního fondu Městyse Doubravník na rok 2011,

  H: 14 - 0 - 0

 • plán HČ Městyse Doubravník na rok 2011,

  H: 14 - 0 - 0

 • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 ve výši:
  • 1) 720.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov,
  • 2) 4.000,- Kč panu Batelkovi na provoz pojízdné prodejny v Křížovicích dle dodatku č. 10 Smlouvy,
  • 3) 20.000,- Kč Římskokatolické farnosti Doubravník na restaurování varhan,
  • 4) 7.980,- Kč Dobrovolnému svazku obcí "Tišnovsko",
  • 5) 26.025,- Kč Dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Pernštejn",
  • 6) 85.000,- Kč jako podíl Městyse Doubravník na opravě střechy staré školy v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

  H: 14 - 0 - 0

 • Smlouvu o dílo se zhotovitelem Společnost pro životní prostředí, spol. s r. o., Šeránkova 32, 616 00 Brno na zpracování "Vyhodnocení vlivů územního plánu Doubravník na životní prostředí (SEA)",

  H: 14 - 0 - 0

 • zrušení kontejneru na tuhý komunální odpad na Brdě; majitelé nemovitostí budou písemně seznámeni s možností umístění popelnic a dále s možnostmi ukládání bioodpadu (větve, tráva, apod.), jehož odvoz městys zajistí,

  H: 14 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 4.360,- Kč,

  H: 14 - 0 - 0

 • návrh, předložený radou městyse ve věci areálu kravína:
  • 1) odstranění (prodej) montované haly 04/2011
  • 2) odstranění starých chlévů 05/2011
  • 3) urovnání terénu 06/2011
  • 4) zadat zpracování projektové dokumentace na odbourání části budovy (přípravna) bývalého kravína; na příštím zasedání bude předložen návrh smlouvy s projektantem.

  H: 14 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 21. března 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta