ROZPOČET MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2011I. PŘÍJMY (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti1170
1112Daň z příjmu FO262
1113Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů105
1121Daň z příjmu PO1270
1122Daň z příjmu PO za obce111,8
1211Daň z přidané hodnoty2600
1511Daň z nemovitostí370
1332Poplatky za znečišťování ovzduší2
1337Poplatky za likvidaci komunálního odpadu450
1341Poplatky ze psů20
1342Pobytové poplatky0,7
1343Poplatky za užívání veřejného prostranství17
1344Poplatek ze vstupného4,5
1347Poplatky za výherní hrací přístroje20
1351Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje9,8
1361Správní poplatky23
4112Neinvestiční dotace na správu a školství468,5
4121Neinvestiční dotace od obcí17,5
4134Převody z rozpočtových účtů37,6
1032Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn.175
2144Ostatní služby1,5
2310Pitná voda103,5
2321Odvádění a čištění odpadních vod390
3319Ostatní záležitosti kultury55
3341Rozhlas a televize3
3612Bytové hospodářství115
3613Nebytové hospodářství245
3632Pohřebnictví0,6
3633Výstavba a údržba MIS216
3639Komunální služby176
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů0,9
3722Sběr a svoz komunálních odpadů46
3725Využívání a zneškodňování komunálních odpadů60
4351Pečovatelská služba236
6171Činnost místní správy20
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací7,1
 PŘÍJMY CELKEM8810
 
8115Financování-změna stavu peněžních prostředků1000
 
 CELKEM9810
II. VÝDAJE (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1031Pěstební činnost27
1032Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn.
z toho: 28 Lesní hospodářský plán
128
1036Správa v lesním hospodářství48
2141Vnitřní obchod4
2212Silnice
z toho: 65 PD MK zahradnictví
z toho: 330 částečné zbudování MK zahradnictví
500
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikací70
2221Provoz veřejné dopravy20,3
2310Pitná voda
z toho: 50 PD Křížovice
68
2321Odvádění a čištění odpadních vod
z toho: 80 PD pro stavební povolení H.Rakovec
484
2419Ostatní záležitosti spojů (internet, KTR)40
3111Předškolní zařízení15
3113Základní školy
z toho: 720 neinvestiční příspěvek ZŠ
754
3314Knihovnické činnosti13,4
3319Ostatní záležitosti kultury91
3322Zachování a obnova kulturních památek
oprava střechy staré školy
85
3326Údržba památníků a hrobů2
3330Činnosti registrovaných církví a náb.společností - varhany20
3341Rozhlas a televize8
3399Ostatní záležitosti kultury - SPOZ32
3412Sportovní zařízení v majetku obce23
3511Všeobecná ambulantní péče30
3612Bytové hospodářství76
3613Nebytové hospodářství206,5
3631Veřejné osvětlení250
3632Pohřebnictví20
3633Plynofikace156,4
3635Územní plánování330
3636Územní rozvoj - DSO Tišnovsko8
3639Komunální služby
z toho: 450 rekonstrukce kašny na náměstí,
Koldova vila kulturní zázemí, PD sběrný dvůr
1687,6
3722Sběr a odvoz komunálního odpadu470
3723Sběr a odvoz ostatních odpadů105
3729Nakládání s odpady30
3745Veřejná zeleň a péče o vzhled obce39
4351Pečovatelská služba
z toho: 50 oprava střechy
377,1
5512Požární ochrana122,2
6112Zastupitelstvo890
6171Činnost místní správy1886,9
6310Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací10
6320Pojištění funkčně nespecifikované79
6330Převody vlastním fondům37,6
6399Ostatní finanční operace212
6402Finanční vypořádání minulých let13
6409Ostatní činnost341
 VÝDAJE CELKEM9810
 
8124Financování - splátky úvěrů, půjček0
 
 CELKEM9810

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2011Příjmy:
2 % z mezd zaměstnanců městyse35.000,- Kč
přebytek z roku 20102.504,- Kč
Celkem37.504,- Kč


Výdaje:
Příspěvky na stravování městyse22.000,- Kč
Poukázky na nákup v Jednotě9.000,- Kč
Příspěvek k životnímu výročí3.000,- Kč
Celkem34.000,- Kč

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2011VýnosyNákladyZisk
Ostatní činnost200.000,-180.000,-20.000,-
Letní kino100.000,-90.000,-10.000,-
Celkem300.000,-270.000,-30.000,-

Zdeněk Kundrata
starosta městyse


nahoru