Informace z úřadu


Na úvod...

... druhého letošního čísla zpravodaje bych chtěl zmínit aktivity, které v současné době v Doubravníku probíhají, či jsou připravovány. Jistě nikomu z Vás neuniklo, že z areálu kravína byla odstraněna ocelová montovaná hala a je až překvapivé, jaký zde vlastně vznikl prostor - úvahy o jeho využití ponechme protentokrát stranou.

Pokračuje i demolice zchátralých objektů na bývalém zahradnictví a po jejich likvidaci zde budou další stavební pozemky. Se zahradnictvím přímo souvisí i výstavba komunikace a inženýrských sítí, jejíž první etapa je před zahájením. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, je zpracovaná projektová dokumentace a nyní se čeká na vyjádření kompetentních organizací, aby mohlo být vydáno stavební povolení a stavba započata. Vzhledem k tomu, že jsme dostali příslib dotace z Programu rozvoje venkova, musí vše proběhnout ještě letos, jinak se může stát, že o dotaci přijdeme.

Tradičním dotačním zdrojem je Program regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, který slouží k opravám kulturních památek. V letošním roce bude za tyto prostředky opravena střecha staré školy - nutno podotknout, že 50% nákladů hradí obec ze svého rozpočtu.

Již několikrát byla zmiňována snaha získat potřebné finanční prostředky na úpravy náměstí. Celkem dvakrát bylo neúspěšně žádáno o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod, a tak se celá akce bude řešit po etapách. V roce 2010 byl pořízen nový mobiliář a nyní bychom chtěli zprovoznit kašnu - zda se to podaří třeba ještě letos, záleží opět na "dotačních financích".

V loňském roce rozhodlo Zastupitelstvo městyse o pořízení nového územního plánu. Po zjednodušeném výběrovém řízení byla podepsána smlouva se zhotovitelem, kterým je Studio REGION, Ing. arch. Miloslav Sohr, PhD. Pan Sohr spolupracoval již při tvorbě stávajícího územního plánu a jeho zkušenosti a znalost místních podmínek jsou v tomto případě neocenitelnou výhodou. Pořizovatelem je Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Tišnově. Takový územní plán není vůbec levnou záležitostí, zvlášť když Krajský úřad Jihomoravského kraje při projednávání zadání územního plánu nařídil zpracování tzv. "Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí", což celou záležitost ještě o desítky tisíc prodražuje. Nicméně práce na územním plánu pokračují, Zastupitelstvo městyse již schválilo zadání, a začíná projednávání dalšího stupně - návrhu Územního plánu Doubravník. Na zpracování územního plánu jsme požádali krajský úřad o finanční dotaci, která v případě kladného vyřízení žádosti může činit až 50% nákladů.

Akcí značného rozsahu by měla být výstavba vodovodu a kanalizace na Horním Rakovci. Vodovod i kanalizace budou připojeny ke stávajícímu ukončení před domem č.p. 205 (Gerbrichovo) a pokračovat se bude v silnici až k domu Litoborských. V tomto úseku bude vybudován zcela nový vodovodní řad a kanalizace nahradí stávající, která je netěsná, na čistírnu odpadních vod přitéká velké množství balastních vod, což snižuje účinnost čištění. Stávajíí kanalizace je také velmi mělká a neumožňuje napojení všech domů a tak stále existuje několik přepadů ze septiků, které tečou do potoka. Po trase budou dále vodovod a kanalizace vedeny pod potokem Rakovec a umožní napojení i nemovitostí na jeho pravém břehu. Na stavbu je nyní vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pracuje se na projektové dokumentaci pro stavební povolení - zde jsme bohužel kvůli nepříliš dobré komunikaci s projektantem trochu v časové tísni. Jde samozřejmě o stavbu, jejíž cena se pohybuje v řádech milionů korun a je nutné sehnat finanční prostředky z některého z dotačních titulů. V této oblasti spolupracujeme s bývalým ředitelem VOV Ing. Brzákem, který má neocenitelné dlouholeté zkušenosti. Ovšem, i když se podaří uspět, bude muset obec doložit ještě značný balík peněz ze svého rozpočtu.

Dalšími plánovanými akcemi jsou záležitosti týkající se zlepšení nakládání s odpady. Jde jednak o vybudování sběrného dvora za nákupním střediskem, což kdyby se zdařilo, by značně přispělo k zefektivnění odpadového hospodářství celé obce. Sběrný dvůr by obsahoval kontejnery na všechny druhy odpadů a vše by bylo soustředěno na jednom, snadno dosažitelném místě. Na stavbu je nyní nově vypracována projektová dokumentace a výstavba sběrného dvora se začne projednávat v územním řízení. Dále se uvažuje o zřízení kompostárny na ukládání biologicky rozložitelného odpadu, která by měla vzniknout na bývalé skládce komunálního odpadu. Kompostárna by měla být vybavena i štěpkovačem, překopávačem humusu a třídícím sítem. Využitelné složky kompostu budou potom zpětně sloužit k přihnojování polí. Finanční prostředky na zlepšení nakládání s odpady lze získat z Operačního programu, který pravidelně vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR. Uvidíme...

To by bylo asi v kostce vše, samozřejmě musí dál fungovat běžné záležitosti spojené s chodem obce, mimo to pokračuje přestavba přízemí Koldovy vily na kulturně společenské prostory vedle zrekonstruované knihovny.Platby poplatků

Všem občanům bych chtěl připomenout povinnost uhradit místní poplatek za svoz domovního odpadu a platbu za stočné nejpozději do 31. července. V zákonu o místních poplatcích došlo od letošního roku k zásadní změně, kdy bylo zrušeno ustanovení, které umožňovalo zažádat o prominutí poplatku a značně se zpřísnilo vymáhání včas neuhrazených poplatků, kdy jsou vlastně dnem následujícím po uplynutí splatnosti vystavovány platební výměry a mnozí z těch, kteří nezaplatí včas, by se mohli dostat do nepříjemné situace.Sběr bioodpadu

V Doubravníku bude počátkem měsíce září rozmístěno několik kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejnerů lze ukládat bioodpad ze zahrad a budou vyváženy dvakrát týdně firmou van Gansewinkel. Jde zatím o zkušební produkt, pokud budeme mít vlastní kompostárnu, tak v příštích letech tyto kontejnery využívat nebudeme. Pokud kompostárna nebude, budou kontejnery na bioodpad fungovat vždy od 1. 5. do 31. 10.


Zdeněk Šikula

Společenská kronika


Vzpomínka

V měsících duben až červen 2011 jsme se naposledy rozloučili s těmito našimi spoluobčany:

  • s panem Jaroslavem Hertlem
  • s paní Milenou Nawrockou
  • s panem Zdeňkem Vorlem

Čest jejich památce !


Marie Němcová