Usnesení č.9/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  1. září 2011

Přítomno: 12 zastupitelů, od 18:30 hod. 13 zastupitelů
Omluveni: Hana Navrátilová, Ing. Vlastimil Lahoda


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za I. pololetí 2011,

  H: 12 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník za I. pololetí 2011,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • přijetí investiční dotace z rozpočtu JMK na akci: "Místní komunikace č D13 v Doubravníku" ve výši 150.000,- Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ prostřednictvím JMK pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Doubravník, na realizaci projektu v rámci akce "EU peníze školám" ve výši 262.004,40 Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • dodatek č. 2 Smlouvy o zajišťování systému IDS JMK,

  H: 12 - 1 - 0

  Na základě diskuse zastupitelů bude připraven dopis na ČD a IDS týkající se nevyhovujícího se stavu otevření jízdenkové pokladny, čekárny a sociálního zařízení na zastávce ČD Doubravník


 • změnu Směrnice o evidenci zakázek a zadávání zakázek malého rozsahu - Směrnice č. 6 v článku 3 takto:

  3.2. U veřejných zakázek, u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky částku Kč 100.000,00 bez DPH u dodávek a služeb a částku 500.000,00 Kč bez DPH u stavebních prací rozhoduje o dodavateli přímo odpovědná osoba na základě písemné smlouvy nebo objednávky, a to bez vyhlášení výběrového řízení.

  3.3. U veřejných zakázek, u kterých přesáhne výše předpokládané hodnoty zakázky částku Kč 100.000,00 bez DPH u dodávek a služeb a částku 500.000,00 Kč bez DPH u stavebních prací vyzve odpovědná osoba nejméně 3 dodavatele k předložení nabídek.

  H: 8 - 3 - 2

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2010, včetně zprávy o hospodaření za rok 2010,
 • bere na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2010, včetně zprávy o hospodaření za rok 2010,
 • zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 5. září 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta