Usnesení č.ZM-11/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  24. listopadu 2011

Přítomno: 12 zastupitelů
Omluveni: Hana Navrátilová, Mgr. Petr Šenk, Ondřej Smutný


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • rozpočtový výhled na léta 2012 - 2014 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 12 - 0 - 0

 • smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 ve výši 3.120,- Kč,

  H: 12 - 0 - 0

 • smlouvu o prodeji autojeřábu AD 080 s firmou Tectonica, s. r. o., Brno, za cenu 40.000,- Kč vč. DPH,

  H: 12 - 0 - 0

Zastupitelstvo Městyse Doubravník revokuje usnesení ze dne 20.10.2011, a to následovně:

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje bezúplatnou směnu pozemků v katastrálním území Doubravník, a to parc. č. 1659/2 o výměře 430 m2 ve vlastnictví (............) za pozemky parc. č. 1457/2 o výměře 321 m2 a parc. č. 1788/2 o výměře 122 m2 ve vlastnictví městyse Doubravník.
 • Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup pozemku parc. č. 30/6, o výměře 230 m2 v katastrálním území Doubravník ve vlastnictví (............) za cenu 50,- Kč/m2, celkem tedy za 11.500,- Kč.

  H: 12 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 28. listopadu 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta