Usnesení č.ZM-12/2011 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  15. prosince 2011

Přítomno: 9, od 1910 hod. 10 zastupitelů
Omluveni: Miloš Bělík, Jan Cigáň, Ing. Jiří Rous, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., Mgr. Petr Šenk


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.


Zastupitelstvo Městyse Doubravník schvaluje:


 • rozpočtové provizorium na rok 2012 a pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria,

  H: 9 - 0 - 0

 • příspěvek ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši 60.000,- Kč měsíčně,

  H: 9 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 9 - 0 - 0

 • Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu "Územní plán Doubravník" ve výši 135.000,- Kč,

  H: 9 - 0 - 0

 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu majetku a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu městyse Doubravník,

  H: 9 - 0 - 0

 • ceník služeb městyse Doubravník na rok 2012,

  H: 9 - 0 - 0

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích,

  H: 9 - 0 - 0

 • doplnění bodu č. 5 ze zápisu ZM-3/2010 takto: ..., po předložení a schválení zprávy o činnosti komise za uvedené období.

  H: 10 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Zastupitelstvem jihomoravského kraje a jejich závaznost pro pořizování a vydávání územního plánu Doubravník, a to v souladu s § 36 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje provedení případných úprav návrhu ÚP Doubravník z toho vyplývajících. To znamená, že souhlasí s tím, že pořizovaný územní plán Doubravník bude dán do souladu se ZÚR JMK. V příloze č. 1 tohoto usnesení jsou uvedeny požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, které jsou stanoveny v rámci ZÚR JMK a které se týkají území řešeného Územním plánem Doubravník.

H: 10 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Výroční zprávu ZŠ a MŠ Doubravník za školní rok 2010 - 2011,
 • Protokol o kontrole zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin, provedené odborem správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov,
 • termíny zasedání rady a městyse v roce 2012,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 19. prosince 2011


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta