Usnesení č.ZM-17/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  7. června 2012

Přítomno: 9, od 1815 hod. 10, od 1840 hod. 11 zastupitelů
Omluveni: Zdeněk Kundrata, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., Mgr. Petr Šenk, Ing. Miroslav Truhlář


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 9 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zprávu o hospodaření - účetní závěrku Městyse Doubravník k datu 31.3.2012,

   H: 9 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k datu 31.3.2012,

   H: 9 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výstroj a výzbroj j. SDH Doubravník ve výši 30 tis. Kč,

   H: 9 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 9 - 0 - 1

  • prodej části pozemku parc. č. 287/51 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník (...........................) za cenu 50,- Kč/m2. Po zhotovení geometrického plánu pro změnu hranic pozemků bude zveřejněn záměr prodeje dle § 39 odst. 1 zákona o obcích a prodej pozemků bude definitivně schválen po upřesnění výměr prodávaných částí pozemku na příštím zasedání,

   H: 10 - 0 - 0

  • směnu pozemků mezi Městysem Doubravník a (.......................) dle usnesení č. ZM-16/2012 a dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 624-133/2012. Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse podpisem směnné smlouvy,

   H: 10 - 0 - 0

  • Směrnici o evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

   H: 10 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva,
  • závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn včetně zprávy o hospodaření za rok 2011,
  • závěrečný účet VOV, s. m. o. včetně zprávy o hospodaření za rok 2011,
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 8. června 2012


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta